SINDET ER DET FORBINDENDE LED — Anden del.

A higher Consciousness pic 31610988c3b28d02e148f4defa572174

 

Fortsættelse af en strålende lære givet os af Mestrene i Fjernøsten ….


ET VALG


Tænkning, der opererer på det intellektuelle plan, hæver kroppens vibrationer til et punkt, der svarer til væske. På dette plan er tanken hverken helt materiel eller helt åndelig. Det vibrerer som en pendul mellem materialitet og spiritualitet, men der kommer et tidspunkt, hvor man skal vælge, hvilken man vil tjene. Hvis du vælger materialitet, venter en verden af forvirring og kaos, men hvis du vælger ånden, kan du stige op til kuppelen på Guds tempel i mennesket.

Denne tanketilstand kan sammenlignes med den gasformige substans, som er elastisk og har en tendens til at udvide sig på ubestemt tid. Gud overlader det altid til en person at sige, om de vil kontrollere deres flydende tankestrøm i retning af de himmelhøjder, der bærer en over tåge linjen af tvivl, frygt, synd og sygdom eller lade deres tanker synke ned i de svage dybder af dyret i mennesket.

 

TILSLUTNING AF LINK

 

Hvis vi, når vi tænker på menneskeheden som en treenighed af ånd, sind og krop, eller vi betragter det primært set fra sindets eller sjælens synspunkt, vil vi se, at menneskeheden indtager en position mellem to store ekstremer af mental aktivitet, hvis laveste er kroppen, og jo højere, ånden.
Sindet er det forbindende led mellem det synlige og det usynlige. Når man opererer på sansernes plan, bliver sindet sædet for alle dyrenes appetit og lidenskaber. Det er slangen i menneskets Edens have, som beder ham, at tage en bid af den forgiftede frugt.

Da Jesus sagde: “Som Moses løftede slangen i ørkenen, ligesådan skal menneskets søn løftes op,” henviste han ikke til at hæve sin krop på korset, men til højden af sjælen eller sindet ovenfor fornemmelsens vildfarelser. Når sjælen eller sindet står mellem ånd og krop, skønt ikke adskilt fra dem, er den i stand til at tænke endnu lavere, end den tror muligt eller den kan indgå i bevidst forening med ren ånd, hvor der er en overflod af fred, renhed og Guds kraft.

 

ERKEND IDEALET

 

Når “menneskets søn” (vores nedre natur) løftes op til den verden, hvor han/hun rejser sig over fejlagtighederne i det fysiske rige, tænker og handler han/hun i planen for ren intelligens. Der skelnes mellem disse instinkter, som deles med ethvert andet dyr og de guddommelige intuitioner, som han/hun har til fælles med Gud.

Når en person tænker på et plan med ren ånd, går sjælen bevidst ind i det rige, hvor den opfatter tingenes ideal snarere end tingene i sig selv. Personen er ikke længere afhængig af sanserne, men med en klarere vision ser han/hun den brede horisonts gradvise udsigt. Det er her sandheden afsløres ved guddommelig intelligens og taler det inspirerende og livgivende budskab.

Når “menneskets søn” er blevet løftet op fra dybden af sin materielle verden og er blevet omgivet af billeder af rolig skønhed og forfinelse i den mentale verden, bliver han/hun efter en tid grebet af en sund utilfredshed og en altid opadgående trang af at sjælen bærer en til højere verdener. Der ser man ikke længere billederne af ro, men bor i roen, omgivet af evig skønhed. Man har skimtet det indre og det er blevet det hele for en; og det ydre er blevet det indre. Man lever nu i en verden af årsager, hvor man før bevægede sig i en verden af effekter.

 

DET TREENIGE MENNESKE

 

Det treenige menneskes ånd er ren intelligens, den region i ens væsen, hvor hverken fornemheds-bevidsthed eller menneskelig mening har nogen vægt mod konstateret sandhed; det er opdagelsen af Kristus inden i eller Guds Søn i menneskesønnen, der sætter lidt tvivl og modløshed. Det er fra dette højdepunkt i ens væsen, at man betragter alle ting med den klare vision af den uddannede sjæl. Man opdager flere ting i himlen og på jorden, end man drømmer om i nogen filosofi. Når du har lært, at du ikke er et legeme med et sind, der styres enten indefra eller udefra, men at begge kan blive lydige tjenere til dit rette åndelige Selv, har du nu bragt udtryk for det gudsgivne herredømme, som du oprindeligt blev udstyret med.

 

ÅND ER VOR ESSENS

 

Ånd er den øverste essens i menneskehedens væsen. Den er aldrig syg og aldrig ulykkelig for, som den store sjæl, Emerson, siger: “Det er den endelige, der lider. De uendelige løgne strækkes i smilende ro.” Job fortalte dig, i din Bibel , at mennesket var Ånd, og den Almægtiges ånd gav ham liv. Det er faktisk Ånden i menneskeheden, der giver liv, og at Ånden styrer ens lavere aktiviteter. Ånden udsteder kommandoer med autoritet, og alle ting bliver underordnet et retfærdigt styre.

En ny æra, indpakket i en ‘forklædning’ af’ den dag der nærmer sig’, åbner sig i menneskehedens hjerter; og så vil Guds jomfruelige Ånd igen skinne frem fra hjertet, og døren åbnes atter hvorigennem alle, der vil, kan finde indgang til et større og fyldigere liv. Ung, levende, med evig ungdom og håb og bestræbelser, står menneskets sjæl på tærsklen til en ny æra, mere herlig end nogen anden, som har lysnet himlen siden Skabelsens daggry. Stjernen i Betlehem skinnede lysere ved Jesu fødsel end den havde før, men snart vil dens lysstyrke være som en middagssol, for dette nye lys forudsiger den dag, hvor Kristus bliver født i hele menneskehedens hjerter.

 

(Artikel fra “Livet og Undervisningen af Mestrene i Fjernøsten” bind 2.)

 

>> Artiklen oversat af Google + Jette Uhlott <<


SINDET ER DEN TILSLUTTENDE FORBINDELSE – Første del.

A awakening pic 102814776 3320700384620623 6973796702696243200 n

 

Følgende er en strålende lære givet os af Mestrene i Fjernøsten…..

 

TANKE AKTIVITETER

 

Idet kroppen repræsenterer den laveste grad af tankeaktiviteter, så repræsenterer Ånden de højeste tanker om det guddommelige sind.
Da kroppen er det ydre udtryk for tanker, så er Ånden den, hvor formen tager sin første impuls direkte fra det guddommelige sind. Det er det udødelige og ægte selv, hvori alle guddommelige sinds potentialer bor.

Tanke atmosfære er en reel, væsentlig ting og har alt det, der skaber kroppen. Så mange mennesker betragter de ting, de ikke kan se som uvæsentlige; og selvom de igen og igen får at vide, at de ikke kan sløre sandheden, bliver de ved med at tro, at de kan. Det er godt for os at kende sandheden, som vi fører med os, den åbne bog om vores liv, hvoraf hele menneskeheden læser, om vi er klar over det eller ej.

Nogle mennesker er gode tanke læsere, mens andre er mindre gode; men alle kan læse lidt, og vi kan ikke skjule os selv. Også vores tankeatmosfære udfælder konstant sine langsomt afkølende ord på vores krop, og der ses den af alle. Vi kan med lidt øvelse føle tankekraften i denne atmosfære, der omgiver os og gradvist får en erkendelse af dens eksistens så reel, som den ydre verdens.

 

ALLIANCE MED GUD

 

Vi har lært, at ligesom menneskeheden kan røre jorden med sine fødder, så kan man på håbets vinger svæve til himmelhøjder. Som dem fra gamle dage, kan menneskeheden vandre rundt på jorden og tale med Gud, og jo mere de gør det, desto vanskeligere vil det være for dem at opdage, hvor universelt liv slutter, og hvor individuel eksistens begynder.

Når menneskeheden danner en alliance med Gud gennem åndelig forståelse, forsvinder grænsen mellem Gud og mennesket. Når dette punkt er nået, vil man vide, hvad Jesus mente, da han sagde: “Jeg og min far er ét.”

 

TREENIGHEDEN I MENNESKEHEDEN

 

De store filosoffer har gennem tiderne accepteret tanken om mennesket som en treenighed, men det har aldrig været deres tro, at han/hun har en tredobbelt personlighed. De har betragtet en person som ét væsen, der i deres natur er treenig.

Tendensen til at personalisere alle ting har nedbrudt det, der kaldes den velsignede treenighed, til den umulige opfattelse af tre i én, når det bedst kan forstås som almindelighed, almægtighed, allvidenhed om det universelle sind, Gud. Så længe menneskeheden betragter den velsignede treenighed som tre personer i én og som noget, der skal accepteres, selvom det ikke kan forklares, vil de bo i overtroens ørken og dermed tvivl og frygt.

Hvis Guds treenige natur er åndelig snarere end fysisk, skal treenigheden i mennesket ses fra et mentalt snarere end fra et materielt synspunkt. En af de kloge filosofer har sagt:”På trods af alt andet, skal en klog mand stræbe efter viden om Selvet, for der er ingen viden, der er højere eller som bringer mere tilfredsstillelse af vidensstyrke end en viden om ens eget væsen “. Hvis en person kender deres sande Selv, kan de ikke gøre andet end at opdage deres latente muligheder, deres skjulte kræfter, deres sovende visdom.

 

ÅNDELIG UDVIDENHED

 

Hvad nytter det, hvis en person skulle vinde hele verden og miste sin egen sjæl? Deres sjæl er deres åndelige selv, og hvis man virkelig opdager ens åndelige selv, kan man opbygge en hel verden, hvis man tjener ens medmenneske ved at gøre det. Vi har lært, at den, der ville nå det endelige mål, skal søge dybden i ens virkelige Selv, og der vil man finde Gud, opfyldelsen af alt godt. Det er fordi menneskeheden er en treenighed i enhed – sammensat af ånd, sjæl og krop – at de i en tilstand af åndelig uvidenhed har en tendens til at tænke på et niveau med den laveste grad af ens natur, som er det fysiske.

Den ignorante person ser på kroppen efter alle de fornøjelser, man får, og der kommer et tidspunkt, hvor man får sanserne af al den smerte, man kan udholde. Hvad man ikke lærer gennem visdom, man må lære gennem smerte og efter gentagne oplevelser vil man ikke benægte, at visdom er en bedre måde. Jesus, Osiris, Buddha og Muhammad sagde alle, at med al vores forståelse, skal vi få visdom.

 

(Del to følger) …

(Artikel fra “Liv og Undervisning af Mestrene i Fjernøsten” – bind 2.)

 

> >  Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott  <<


ALLE DIMENSIONER I UNIVERSET EKSISTER SAMTIDIIG

 

 

 

 

A Multidimension pic 101181744 3312431322114196 6703725366667640832 n

 

 

OM HØJERE FREKVENSER

 

Højere LYSVÆSENER, såsom Opstegne Mestre, Engle osv., vibrerer på et meget højere niveau end vi gør. Selvom vi eksisterer samtidig med dem, kan de fleste af os ikke se dem, selvom de kan se os. De, der kan se dem, kan kun se dem med det “indre” øje, det tredje øje.
Et andet eksempel på noget, der vibrerer ved en højere frekvens, er ultraviolet lys, der ligger på grænsen mellem den tredje og fjerde dimension. Med instrumenter kan vi måle denne højere frekvens og derfor vide, at den findes, selvom vi ikke kan se den med vores blotte øjn. Dette lys har altid været en del af vores virkelighed; alligevel vidste vi ikke dette, før vi udviklede teknologien til at måle den.

 

SAMTIDIGT EKSISTERENDE

 

Et andet koncept, der er vigtigt at forstå, er, at ALLE DIMENSIONER I UNIVERSET eksisterer samtidigt. Alt, hvad der er eller nogensinde, vil være til, eksisterer nu, i dette øjeblik. Vi er dog begrænset af vores bevidsthed om, hvor meget af denne eksistens vi kan opfatte og forstå. Jo højere vores bevidsthed er (jo højere vores vibrationshastighed er), jo mere kan vi se ind i andre dimensioner.
Skønt ovenstående udsagn er sandt, er det dog også vanskeligt for de fleste mennesker at forstå. Tidligere var det kun hjerner/sind som Einsteins, der kunne forstå nøjagtigt, hvad samtidig eksistens betyder. I dag med vores videnskabelige opdagelser og øgede teknologiske oplysninger erhverver vi mennesker langsomt evnen til at forstå disse avancerede begreber.  Så inden vi forsøger at forklare disse begreber yderligere, kan det være nyttigt at forklare de forskellige dimensioner først.

 

DEN FØRSTE DIMENSION

 

Denne dimension kaldes undertiden mineralriget. Dets frekvensområde måles på en skala fra et til syv, og det er den dimension, hvor livskraftenergierne begynder at strømme. Bevidsthed findes i atomet, og i denne dimension opleves bevidsthed gennem lovene om magnetisme, tyngdekraft og kemiske egenskaber. Dette er dimensionen af ’størkning’ af tankeformer, der opleves gennem den laveste form for vibration, der er kendt for vores eksistens.

 

DEN ANDEN DIMENSION

 

Denne dimension er kendt som planteriget. Det omfatter det næste harmoniske interval fra otte til fjorten frekvenser. Livet findes her, og planteriget gengiver sig selv efter perfekte mønstre i naturen.

Bemærk, at planter har brug for lys for at opretholde liv, men det har mineralriget ikke. Det er mineralriget, der leverer de dyrebare næringsstoffer, der er nødvendige for at opretholde liv i planteriget.
Det er solen, der giver fotonerne, der skal konverteres i planterne, gennem fotosynteseprocessen.

 

DEN TREDJE DIMENSION

 

Nuvel, dette er dyreriget, som mennesker er en del af. Denne dimension findes inden for det næste frekvensbånd, der spænder fra femten til enogtyve. I dyreriget er bevidstheden meget kompleks, den spænder fra det meget enkle til menneskets kapacitet. Når dyr udvikler sig til en højere tilstand, får de højere niveauer af reaktiv opførsel. Det menneskelige rige, der fungerer øverst på dyrerigets skala, findes interaktivt med de lavere dimensioner. Medfødt intelligens ser ud til at adskille mennesker fra resten af skabelsen.
Vores tredje dimension tilføjer måling af dybde til de flade målinger af længde og bredde. Det er denne kvalitet, der understøtter den fysiske verden omkring os. Denne tredje dimension er også domineret af en kulstofbaseret materiel eksistens. Formlen for kulstof er C6H6O6. De Himmelske Væsener (Celestial Beings) påpegede, at tallet 666, der stammer fra denne formel, blev omtalt som dyrets tegn i Åbenbarings-bogen i Bibelen. Den tredje dimension styres af vores fem sanser af smag, syn, lugt, hørelse og berøring – alt sammen forbundet med den fysiske verden omkring os. Så når vi mister os selv i materiens verden, kan vi også miste kontakten med vores sjæle og lyset i de højere dimensioner.

 

MATERIALETS TÆTHED

 

Da alt er energi, kaldes den tredje dimension ofte som størknet tanke – med andre ord det, der udgør mayaen (eller illusionen) omkring os. Alt virker reelt, fordi tingene har fysisk udseende (længde, bredde og dybde), men alt er faktisk energi, når det ses fra et højere perspektiv. Materialets tæthed (densitet) får ting til at bevæge sig i langsom bevægelse eller ved en langsommere vibration, hvilket ofte får folk til at opfatte virkeligheden, som bestående af begrænsninger, fordi det kræver så stor indsats at skabe inden for denne tæthed. På grund af denne langsomme bevægelse har individer svært ved at forstå sindets kraft og den måde, hvorpå det styrer tanker om at manifestere form.

 

VORES DUALITET

 

Følelsen af dualitets regler i den tredje dimension, gør at individer kigger efter sort/hvid svar på spørgsmål. De støder på smerte, lidelse og følelsesmæssige udfordringer, mens de oplever livet på dette plan. Disse oplevelser får den enkelte til at samle god og dårlig karma og uafsluttet forretning, der skal adresseres senere. Når sjælen begynder at opleve oplysning og erhverve en højere bevidsthed, opfattes spørgsmål ikke længere som ja eller nej eller sort/hvid. I stedet begynder hver begivenhed at få en ny betydning og analyseres i den kontekst, i hvilken den findes. Dette er et tegn på, at sjælen begynder at udvikle sig fra illusionen af den tredje dimension.
Gautama Buddha underviste i oplysning om forholdene, der udgør den tredje dimension. Han sagde, at alt er impermanent og del af en flydende eksistens. Enkeltpersoner bliver fanget i en cyklus af liv og død, fordi enhver ufuldstændig handling eller ufærdig virksomhed i en levetid projicerer mod en ny inkarnation. Livet er underlagt elendighed og lidelse og især sygdom og død.

 

At følge ‘Buddhas fire ædle sandheder’ og hans undervisning på den Ottefoldige Sti’ er for eksempel en måde, der vil føre individet til frihed og evnen til at overskride den tredimensionelle virkelighed, fordi hans principper også er iboende de universelle love.

 

(Hvis du vil læse mere om Dimensioner & dualitet, skal du klikke på følgende link under etiketterne 5. dimension, dualitet eller højere bevidsthed –

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/5th%20Dimension )

 

>> Oversat fra engelsk af Jette Uhlott <<

 


SANDHEDEN OM MARIA MAGDALENE

 

A Magdalene pic external content duckduckgo com

 

Magdalene var også en reinkarnation af LADY NADA,  Mester af den 6. stråle af kærlighed og medfølelse.


Det er ekstremt vigtigt, at denne sandhed afsløres nu, at Maria Magdalene var højt indviet og præstinde for DEN HELLIGE ILD i sit liv med Jesus. Hun havde en meget høj grad af evolutionær opnåelse. Sammen med Mother Mary var hun hos Jesus, for at holde energien fra det guddommelige feminine på hans vegne, under hans tjeneste i landet Galilæa og ved hans korsfæstelse. Hun var bestemt IKKE den “synder og prostituerede” som afbildet af lærde fra de tidlige kirker. Denne benægtelse af det guddommelige feminine er en af de største løgne, der uretfærdigt er blevet pålagt og har præget menneskehedens bevidsthed i de sidste 2000 år.

 

Maria Magdalene blev uretfærdigt diskrimineret af de tidlige “kirkens fædre” i deres forsøg på, endnu en gang, at dæmpe energien fra det guddommelige feminine i de kommende generationer. De søgte at opretholde kontrol over det, de frygtede mest, energierne fra vor “guddommelig mor”, som Maria Magdalene repræsenterede på det tidspunkt sammen med Mother Mary, Jesus’ mor. Både Mother Mary og Maria Magdalene var meget højt indviede af Isis’ Templer og havde den krævede opnåelse for at holde denne energi, mens Jesus udførte sin Hellige Mission. Det er tid for menneskeheden at åbne deres hjerter for Maria Magdalenes kærlige energier, se hende for hvem hun virkelig er – og glemme de ondsindede løgne, der blev opfundet mod hende.

 

(Fra bogen “De syv hellige flammer” af Aurelia)


>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<