EFTER DIN OPVÅGNING

 

A Divine Mother pic 106002581 3385433544813973 5860321939785970881 n

 

”Der er endnu en vej, der skal påskønnes efter jeres opvågning, hvis du vælger den, kan den løfte og hæve dig op og ud af begrænsningen af menneskelig strid og hæve dig til den højeste vibration af Lys & Kærlighed, til en sti af højere bevidsthed.

 

Det kaldes “Stien til at blive dit sande selv på Jorden” (Blue print), også kendt som “opstandelsens sti.” Når du påskønner denne sti, udfoldes en stor opståen- og udvidelsesaktivitet i dit sind og dine følelser, din bevidsthed og i sidste ende din fysiske iklædning. Du er vågen, dit liv opfordrer dig til at rejse dig nu og blive på Jorden til dit ægte herlige selv, ‘JEG ER’, individualiseret af Moder/Fader Gud.


Det er en sti, hvor du begynder at opleve dig som født på ny, som et lynnedslag af pludseligt lys i dit sind, stor udstrømning af kærlighed i dit væsen, alt det, der forbereder dig i centrum af din bevidsthed til at komme ind i det hemmelige hjerte af din Guds natur og at passere gennem ‘Døren til alt’, hvor du vil drikke af livets vand, den største kærlighed for alle, mors kærlighed, den himmelske mors kærlighed, nu individualiseret, som din sjæl. Når denne kærlighed begynder at udtrykkes gennem dig, vil den afsløre sit nærvær, og den vil pleje og opfylde alt, hvad dit sind vover for at blive genfødt. Din sjæl er det hellige skød af den guddommelige moder i vores univers, individualiseret, ligesom Kristus er Faderens individualiserede sind. “

 

>> Fra Mother Akasha <<

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


Andre indlæg:ENERGI ER GROUNDLAGET FOR ALLE UNIVERSELLE LOVE

A Universal Energi pic 106179332 3384745548216106 8414154282529795923 o


Oplysningerne i denne artikel har potentiale til at revolutionere verden. De er også grundlaget for, at forstå læren om universelle love. Hvis vi sammenligner denne viden med dens anvendelser til universelle love, kan vi skabe grundlaget for at frigøre vores sjæle og skabe et femtedimensionelt samfund.

 

GAVEN AF SAND FRIHED

 

For nu at gå videre, må man forstå de grundlæggende principper, der er beskrevet her. Når disse først er forstået og realiseret, kan ethvert individ begynde at gå den vej, hvorpå frihed, overflod, lykke og fred er garanteret.
Den oprindelige hensigt med den amerikanske “uafhængigheds-erklæring” var at skabe et fundament på Jorden, der ville give alle Guds børn mulighed for at realisere deres fulde menneskelige potentiale og opleve livet til fulde på en produktiv, smuk måde. De Forenede Stater blev specifikt designet til at holde denne vision for resten af verden, indtil tiden kom over Jorden, hvor alle skulle blive selv-realiserede.

Desværre har vi været nødt til at vente århundreder på, at dette vil ske på grund af karmisk lov og menneskets uvidenhed og uansvarlighed. Det er først nu, at vi er klar til at afslutte vores karmiske gæld, tørre tavlen ren og fortsætte til en højere forståelse af de evolutionære begreber, der påvirker enhver sjæl.

 

>> Følgende følger en meddelelse fra (vor opstegne mester) Ascended Master Kuthumi:

 

”Kraften, der kommer fra at forstå universelle love og deres anvendelse på verden, er fantastisk. Den himmelske kommando har forstået universelle love og deres anvendelse på menneskelig evolution, i en længere periode end der kan registreres på Jorden. Fordi Jorden er så vigtig i planlægningen med at hjælpe sjæle med at udvikle sig til højere dimensioner af bevidsthed og lys, denne information er blevet tilsløret indtil nu.

Årsagen til, at denne information ikke er kommet frem, er, at flertallet af sjæle ikke var klar til at modtage dem. Deres bevidsthed har ikke været høj nok til at integrere betydningen og ansvaret for denne viden. Derudover var de primært her, for at afslutte uafsluttede forretninger fra tidligere levetider.

Disse sjæle var så optaget af den lavere eksistens, at de ikke havde tid til at forstå de højere dimensioners love eller viden. Faktisk gjorde alt uden for deres virkeligheds-parametre dem bange, og de ville reagere som indespærrede dyr, hver gang de blev udfordret til at vokse. Vækst, oplysning og åbenhed blev ofte foragtet, og mange ville faktisk slå efter enhver person eller idé, der ville bede dem om at ændre sig.

 

UDEN ÅNDELIG DISCIPLIN

 

At lære universelle love, inden de fuldfører karmiske ansvarsområder, ville have gjort det muligt for mange at snyde. Uden den åndelige disciplin ville mange have taget genveje til et lettere liv eller i det mindste forsøgt at gøre det. Denne situation ville have frarøvet dem vigtige muligheder for at blive testet. Denne betingelse ville have næret et medlemskab af sjæle med stor viden, men med ringe styrke af karakter til at anvende denne viden.

I øjeblikket er der nogle i universet, der passer til denne beskrivelse. Der er dem, der har en høj teknologisk art, men har ringe forståelse for åndelig lov, eller hvordan man ansvarligt anvender denne teknologi. Vi kalder dem de &#39;drillesyge&#39; sjæle, der er her for at udfordre dem, der er på vej mod Lyset.

 


INDVIELSES TESTER

 

Jordens læseplan er sat op på en sådan måde, at den tillader, at enhver testes gennem en indvielses test. Disse prøver bygger karakter og integritet på baggrund af de lektioner, der skal læres. Det er først efter, at sjæle har afsluttet deres karmiske gæld, at de får adgang til højere undervisnings-niveauer, og de skal bevise for sig selv, at de har disciplin til at håndtere det ansvar, der følger med højere viden.

Selvom nogle opfatter denne vej som smertefuld, mener vi, at denne proces producerer en højere kvalitet af mennesker og en, der er klar til at komme ind i kongerigerne i den femte dimension og højere. Med dette forstået, stoler vi på, at du forstår, hvorfor det blev anset for nødvendigt og rigtigt, at alle sjæle ikke havde adgang til denne lære.

I dag ændrer energierne sig. Med den åndelige opvågning på Jorden er mange nu klar til at gå videre langs indvielsesvejen. Mange vil rejse ind i den femte dimension med hædersbevisning, så det er nu på tide at guide disse sjæle med visdom fra fortidens mystikskoler.

 

UNDERVISNING FOR VERDEN

 

For over to hundrede år siden forankrede sjæle fra Melkisedeks orden sig på Jorden i USA for at forbinde sig med den himmelske kommando og fremlægge større sandheder og undervisning for verden. Disse sandheder legemliggjorde grundlaget for, at alle mennesker er skabt lige, og at hver især har ret til frihed.

Disse læresætninger var designet til verden og ikke begrænset til De Forenede Stater, selvom dette ikke er blevet realiseret før nu. Dette er tilfældet, fordi Guds plan inkluderer frihed. Friheden og opfyldelse for alle børn, så hver enkelt kan vælge indrejse i den femte dimension og det rige, der skal komme.

Ordene i dokumenterne, der er værdsatte af mange, var designet til at holde vibrations-frekvensen og visionen for verden, indtil det tidspunkt skulle komme, hvor disse lærdomme måske kunne realiseres af alle.

 

ÅBNING AF SANDHEDEN

 

Tiden er nu inde til, at sandheden bliver selvfølgelig. Vi er nu parat til at afsløre disse sandheder og forklaringer til verden, så alle kan forstå og anvende dem. Ordene i dette dokument skal rejse rundt i verden og give svar til mange, der søger dem. Dette vil ske, uanset om ledelses-strukturerne begrænser disse ord eller ej.

Sindet er det ALTET. Sindene kan ikke indeholdes længere. Når individer begynder at forstå, at sindet er frit og har magten til at med-skabe alt, hvad der er nødvendigt for at garantere lykke og fred, kan alle mennesker betjenes, uanset forfatningerne eller reglerne i de lande, hvor de bor.

 

DEN INDRE KRAFT

 

Så støt op, stå sammen, I guddommelige Børn, med Enhedens Ånd. Forbind dit sind og hjerte til den galaktiske revolution, der skal bære fred, lys og kærlighed til nationerne verden over. Se lyset og energien i universet vær opmærksom på dine tanker, og vid, at du har styrken i dig til at ændre Jorden.

Gud velsigne jer alle, der hører og ser med sindets øje. Befal nu sindet og hjertet, at giv dit bidrag ved at anvende de oplysninger, der kommer.

Jeg er Kuthumi, verdenslærer og ambassadør for det guddommelige. Adonai.“MENNESKEHEDEN ANSES FOR AT VÆRE VÆRDIG

 

Kuthumi siger indirekte i sin meddelelse, at hemmelighederne fra mystikkens skoler i Egypten, Grækenland og Atlantis nu kan afsløres for offentligheden. Menneskeheden betragtes nu som værdig og klar til, at modtage denne information igen og bruge den til at opbygge den syvende guldalder. Dette er første gang siden Atlantis faldt, at denne tilladelse er blevet givet.

 

(Artikel fra “The Light Shall Set You Free.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


SINDET ER DET FORBINDENDE LED — Anden del.

A higher Consciousness pic 31610988c3b28d02e148f4defa572174

 

Fortsættelse af en strålende lære givet os af Mestrene i Fjernøsten ….


ET VALG


Tænkning, der opererer på det intellektuelle plan, hæver kroppens vibrationer til et punkt, der svarer til væske. På dette plan er tanken hverken helt materiel eller helt åndelig. Det vibrerer som en pendul mellem materialitet og spiritualitet, men der kommer et tidspunkt, hvor man skal vælge, hvilken man vil tjene. Hvis du vælger materialitet, venter en verden af forvirring og kaos, men hvis du vælger ånden, kan du stige op til kuppelen på Guds tempel i mennesket.

Denne tanketilstand kan sammenlignes med den gasformige substans, som er elastisk og har en tendens til at udvide sig på ubestemt tid. Gud overlader det altid til en person at sige, om de vil kontrollere deres flydende tankestrøm i retning af de himmelhøjder, der bærer en over tåge linjen af tvivl, frygt, synd og sygdom eller lade deres tanker synke ned i de svage dybder af dyret i mennesket.

 

TILSLUTNING AF LINK

 

Hvis vi, når vi tænker på menneskeheden som en treenighed af ånd, sind og krop, eller vi betragter det primært set fra sindets eller sjælens synspunkt, vil vi se, at menneskeheden indtager en position mellem to store ekstremer af mental aktivitet, hvis laveste er kroppen, og jo højere, ånden.
Sindet er det forbindende led mellem det synlige og det usynlige. Når man opererer på sansernes plan, bliver sindet sædet for alle dyrenes appetit og lidenskaber. Det er slangen i menneskets Edens have, som beder ham, at tage en bid af den forgiftede frugt.

Da Jesus sagde: “Som Moses løftede slangen i ørkenen, ligesådan skal menneskets søn løftes op,” henviste han ikke til at hæve sin krop på korset, men til højden af sjælen eller sindet ovenfor fornemmelsens vildfarelser. Når sjælen eller sindet står mellem ånd og krop, skønt ikke adskilt fra dem, er den i stand til at tænke endnu lavere, end den tror muligt eller den kan indgå i bevidst forening med ren ånd, hvor der er en overflod af fred, renhed og Guds kraft.

 

ERKEND IDEALET

 

Når “menneskets søn” (vores nedre natur) løftes op til den verden, hvor han/hun rejser sig over fejlagtighederne i det fysiske rige, tænker og handler han/hun i planen for ren intelligens. Der skelnes mellem disse instinkter, som deles med ethvert andet dyr og de guddommelige intuitioner, som han/hun har til fælles med Gud.

Når en person tænker på et plan med ren ånd, går sjælen bevidst ind i det rige, hvor den opfatter tingenes ideal snarere end tingene i sig selv. Personen er ikke længere afhængig af sanserne, men med en klarere vision ser han/hun den brede horisonts gradvise udsigt. Det er her sandheden afsløres ved guddommelig intelligens og taler det inspirerende og livgivende budskab.

Når “menneskets søn” er blevet løftet op fra dybden af sin materielle verden og er blevet omgivet af billeder af rolig skønhed og forfinelse i den mentale verden, bliver han/hun efter en tid grebet af en sund utilfredshed og en altid opadgående trang af at sjælen bærer en til højere verdener. Der ser man ikke længere billederne af ro, men bor i roen, omgivet af evig skønhed. Man har skimtet det indre og det er blevet det hele for en; og det ydre er blevet det indre. Man lever nu i en verden af årsager, hvor man før bevægede sig i en verden af effekter.

 

DET TREENIGE MENNESKE

 

Det treenige menneskes ånd er ren intelligens, den region i ens væsen, hvor hverken fornemheds-bevidsthed eller menneskelig mening har nogen vægt mod konstateret sandhed; det er opdagelsen af Kristus inden i eller Guds Søn i menneskesønnen, der sætter lidt tvivl og modløshed. Det er fra dette højdepunkt i ens væsen, at man betragter alle ting med den klare vision af den uddannede sjæl. Man opdager flere ting i himlen og på jorden, end man drømmer om i nogen filosofi. Når du har lært, at du ikke er et legeme med et sind, der styres enten indefra eller udefra, men at begge kan blive lydige tjenere til dit rette åndelige Selv, har du nu bragt udtryk for det gudsgivne herredømme, som du oprindeligt blev udstyret med.

 

ÅND ER VOR ESSENS

 

Ånd er den øverste essens i menneskehedens væsen. Den er aldrig syg og aldrig ulykkelig for, som den store sjæl, Emerson, siger: “Det er den endelige, der lider. De uendelige løgne strækkes i smilende ro.” Job fortalte dig, i din Bibel , at mennesket var Ånd, og den Almægtiges ånd gav ham liv. Det er faktisk Ånden i menneskeheden, der giver liv, og at Ånden styrer ens lavere aktiviteter. Ånden udsteder kommandoer med autoritet, og alle ting bliver underordnet et retfærdigt styre.

En ny æra, indpakket i en ‘forklædning’ af’ den dag der nærmer sig’, åbner sig i menneskehedens hjerter; og så vil Guds jomfruelige Ånd igen skinne frem fra hjertet, og døren åbnes atter hvorigennem alle, der vil, kan finde indgang til et større og fyldigere liv. Ung, levende, med evig ungdom og håb og bestræbelser, står menneskets sjæl på tærsklen til en ny æra, mere herlig end nogen anden, som har lysnet himlen siden Skabelsens daggry. Stjernen i Betlehem skinnede lysere ved Jesu fødsel end den havde før, men snart vil dens lysstyrke være som en middagssol, for dette nye lys forudsiger den dag, hvor Kristus bliver født i hele menneskehedens hjerter.

 

(Artikel fra “Livet og Undervisningen af Mestrene i Fjernøsten” bind 2.)

 

>> Artiklen oversat af Google + Jette Uhlott <<


SINDET ER DEN TILSLUTTENDE FORBINDELSE – Første del.

A awakening pic 102814776 3320700384620623 6973796702696243200 n

 

Følgende er en strålende lære givet os af Mestrene i Fjernøsten…..

 

TANKE AKTIVITETER

 

Idet kroppen repræsenterer den laveste grad af tankeaktiviteter, så repræsenterer Ånden de højeste tanker om det guddommelige sind.
Da kroppen er det ydre udtryk for tanker, så er Ånden den, hvor formen tager sin første impuls direkte fra det guddommelige sind. Det er det udødelige og ægte selv, hvori alle guddommelige sinds potentialer bor.

Tanke atmosfære er en reel, væsentlig ting og har alt det, der skaber kroppen. Så mange mennesker betragter de ting, de ikke kan se som uvæsentlige; og selvom de igen og igen får at vide, at de ikke kan sløre sandheden, bliver de ved med at tro, at de kan. Det er godt for os at kende sandheden, som vi fører med os, den åbne bog om vores liv, hvoraf hele menneskeheden læser, om vi er klar over det eller ej.

Nogle mennesker er gode tanke læsere, mens andre er mindre gode; men alle kan læse lidt, og vi kan ikke skjule os selv. Også vores tankeatmosfære udfælder konstant sine langsomt afkølende ord på vores krop, og der ses den af alle. Vi kan med lidt øvelse føle tankekraften i denne atmosfære, der omgiver os og gradvist får en erkendelse af dens eksistens så reel, som den ydre verdens.

 

ALLIANCE MED GUD

 

Vi har lært, at ligesom menneskeheden kan røre jorden med sine fødder, så kan man på håbets vinger svæve til himmelhøjder. Som dem fra gamle dage, kan menneskeheden vandre rundt på jorden og tale med Gud, og jo mere de gør det, desto vanskeligere vil det være for dem at opdage, hvor universelt liv slutter, og hvor individuel eksistens begynder.

Når menneskeheden danner en alliance med Gud gennem åndelig forståelse, forsvinder grænsen mellem Gud og mennesket. Når dette punkt er nået, vil man vide, hvad Jesus mente, da han sagde: “Jeg og min far er ét.”

 

TREENIGHEDEN I MENNESKEHEDEN

 

De store filosoffer har gennem tiderne accepteret tanken om mennesket som en treenighed, men det har aldrig været deres tro, at han/hun har en tredobbelt personlighed. De har betragtet en person som ét væsen, der i deres natur er treenig.

Tendensen til at personalisere alle ting har nedbrudt det, der kaldes den velsignede treenighed, til den umulige opfattelse af tre i én, når det bedst kan forstås som almindelighed, almægtighed, allvidenhed om det universelle sind, Gud. Så længe menneskeheden betragter den velsignede treenighed som tre personer i én og som noget, der skal accepteres, selvom det ikke kan forklares, vil de bo i overtroens ørken og dermed tvivl og frygt.

Hvis Guds treenige natur er åndelig snarere end fysisk, skal treenigheden i mennesket ses fra et mentalt snarere end fra et materielt synspunkt. En af de kloge filosofer har sagt:”På trods af alt andet, skal en klog mand stræbe efter viden om Selvet, for der er ingen viden, der er højere eller som bringer mere tilfredsstillelse af vidensstyrke end en viden om ens eget væsen “. Hvis en person kender deres sande Selv, kan de ikke gøre andet end at opdage deres latente muligheder, deres skjulte kræfter, deres sovende visdom.

 

ÅNDELIG UDVIDENHED

 

Hvad nytter det, hvis en person skulle vinde hele verden og miste sin egen sjæl? Deres sjæl er deres åndelige selv, og hvis man virkelig opdager ens åndelige selv, kan man opbygge en hel verden, hvis man tjener ens medmenneske ved at gøre det. Vi har lært, at den, der ville nå det endelige mål, skal søge dybden i ens virkelige Selv, og der vil man finde Gud, opfyldelsen af alt godt. Det er fordi menneskeheden er en treenighed i enhed – sammensat af ånd, sjæl og krop – at de i en tilstand af åndelig uvidenhed har en tendens til at tænke på et niveau med den laveste grad af ens natur, som er det fysiske.

Den ignorante person ser på kroppen efter alle de fornøjelser, man får, og der kommer et tidspunkt, hvor man får sanserne af al den smerte, man kan udholde. Hvad man ikke lærer gennem visdom, man må lære gennem smerte og efter gentagne oplevelser vil man ikke benægte, at visdom er en bedre måde. Jesus, Osiris, Buddha og Muhammad sagde alle, at med al vores forståelse, skal vi få visdom.

 

(Del to følger) …

(Artikel fra “Liv og Undervisning af Mestrene i Fjernøsten” – bind 2.)

 

> >  Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott  <<