FORSKELLEN MELLEM FRIE VILJE OG FRIT VALG

 

A free choice pic  247985924 4846814832009163 2907477421216965796 n
Der er forskel på FRIE VILJE og FRIT VALG. Menneskeheden har faktisk ikke frie vilje, kun frit valg.
Vi må forstå, at den eneste VILJE, der eksisterer, tilhører Gud, Skaberen.
Inden en sjæl inkarnerer, udfærdiges der en kontrakt eller en “Aftale” for denne sjæls særlige inkarnation. Det bekræftes, når Guds Vilje og det guddommelige sætter mission og livsskæbne i gang for den særlige sjæl.
Hvert menneske har og får FRIT VALG i livet, men Guds Vilje vil altid i sidste ende bringe sjælen – som måske har forvildet sig fra deres vejs skæbne ved valg – tilbage til deres livs læringserfaring og mission….det være sig i denne særlige levetid eller en anden. ❤

 

 

 


BRUG AF VORES SKELNEEVNER

 

 

A Discernment pic  external content duckduckgo com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vores skelneevne ændrer sig over tid, efterhånden som vi udvikler nye værdier og nye evner. Vi har måske ideelle værdier, men kan ikke realisere eller leve efter disse værdier, før vi lærer de færdigheder, der er nødvendige for at realisere

dem.

 

LÆRINGSPROCESSEN

 

Det sidste aspekt ved dømmekraft er at vælge og tage handling eller handlinger baseret på det valg, vi har truffet. Vi vælger muligvis en kurs eller retning, men følger ikke med de nødvendige handlinger som følge af vores mangel på færdigheder, disciplin eller vedholdenhed. Det er her vores vilje skal spille ind. At være villig til at lære, hvad der er nødvendigt, til at disciplinere os selv og til at vedvare, når resultater ikke kommer hurtigt, er en del af den læringsproces, der er nødvendig for intellektuel, følelsesmæssig, fysisk og åndelig vækst.

 

FORSTÅELSE AF FÆRDIGHEDERNE

 

“INSTRUMENTALE FÆRDIGHEDER” …. Instrumentale færdigheder omfatter vores intelligens og manuelle fingerfærdighed til at passe på os selv, læse og skrive og udføre dagligdagens opgaver.

 

“INTERPERSONALE FÆRDIGHEDER” …. Interpersonelle færdigheder er de færdigheder, vi har brug for til at udtrykke og håndtere vores følelser, så vi får samarbejde fra dem, vi omgås og arbejder med.

 

“IMAGINALE FÆRDIGHEDER” …. Imaginale færdigheder omfatter de færdigheder, der er nødvendige for at lære af vores erfaringer, at vælge og handle kreativt på komplekse alternativer og for at se og handle på nye ideer, der ikke tidligere er blevet overvejet.

 

“SYSTEMFÆRDIGHEDER” …. Systemkompetencer er de færdigheder, der er nødvendige for at se og styre alle dele af et system og til at designe og styre forandringer i os selv, i grupper eller i organisationer.

 

BEHOV FOR TÆNKNING

 

For at blive integrerede væsener skal vi mindst udvikle minimale færdigheder inden for alle de fire førnævnte områder. Færdigheder og værdier hænger sammen. Når vi ændrer opfattelser, fører det ofte til nye værdier. Disse værdier påvirkes, når vi bruger eksisterende færdigheder eller udvikler nye færdigheder.

 

Betydningen af ​​at udvikle disse færdigheder fremhæves af de udfordringer, vi vil opleve i løbet af de næste flere årtier, når Jorden bevæger sig ind i den femte dimension. Tidligere var forandringen mere gradvis, og vi var i stand til at bruge vores evne til at skelne mere overvejende. Vi bliver nødt til at erkende behovet for at genoverveje vores opfattelser og værdier, at overvåge vores beslutningstagning og at disciplinere vores handlinger, når vi bruger vores skelneevner.

 

Udvikling af vores skelneevner giver os mulighed for at bevæge os mod at blive ét med Lyset og nå det næste niveau af vores åndelige vækst. Dette er målet for os alle at nå.

 

EN SAMMENDRAG

 

Skelnen, hvis den ofte betragtes som snæver som evnen til at skelne eller vælge den “rigtige” eller højere vibrationer, der er forbundet med en situation. Forskel er meget mere end dette. Forskel er evnen til at foretage forskelsbehandling, træffe valg, træffe beslutninger og tage handlinger, der bidrager til vores vækst og skabelsen af ​​en bedre verden. Det involverer fire grundlæggende processer:

 

# Opfattelse

Selvom vi altid kan have opfattelser af situationer, kan de være begrænset til de opfattelser, der passer til vores egeninteresser. Kvalitetsopfattelser kræver evnen til at udvikle et tankegang baseret på vores og andres hensigt. Det er en opfattelse af, hvad der er nødvendigt for at udvikle sig selv og andre.

# Intuition

Intuition er vores evne til at forbinde med vores højere selv og høre den indre stemme, der taler til os.

# Beslutningstagning

Beslutninger skal træffes med den erkendelse, at beslutninger skaber konsekvenser, og at det ikke er at beslutte, også skaber konsekvenser. Beslutninger skal træffes med omhu og med kontakt med vores højere selv.

# Handling

 

Dømmekraft kræver handling. Opfølgning kræver disciplin og vilje til at lære de færdigheder, der er nødvendige for at få succes i vores handlemuligheder.

 

At lære de færdigheder, der er nødvendige for åndelige og effektive liv, er en livstidsopgave. At lære instrumentelle, interpersonelle, imaginære og systemiske færdigheder er en integreret del af vores personlige og åndelige udvikling.

 

(Denne artikel er fra evig visdoms lærdomme.)


>> Oversat fra Engelsk til Dansk af Google + Jette Uhlott <<


INTELLEKTETS NATUR

A Kuthumi pic  240083745 4738198732870774 4239530748346591628 n

 

 

 

(Det følgende i et uddrag fra den opstegne mester Kuthumis lære.)

 

 

 

Det, der er vigtigt for mennesker at forstå, er, at alt er energi, og at hver form synger sin egen, unikke sang, der omfatter dens eksistens. Da dette er sådan, og da alle dele er indbyrdes forbundne i makrokosmos, så er det af lige stor betydning at bemærke, at lydvibrationer også skabes af lys.

 

 

 

MEDSKABERE

 

 

Men hvordan passer den menneskelige faktor og intellektets natur ind i den førnævnte forklaring, spørger du måske ? Vi fortæller dig, at intellektet blev skabt ud fra guddommelig tanke og givet til jer alle, fordi I er medskabere af himmel og jord. I denne plan blev hele menneskeheden skabt i Guds billede og lighed. Derfor har hele menneskeheden værktøjerne i deres bevidsthed til, at blive eller ikke blive, helheden af det, de blev skabt til at opleve. Men vi undrer os over, hvor mange af sjælene i udførelsesformen vil forstå dette? Ved I, kære, præcis hvad det er vi siger ??

 

 

AT SKABE EN SKÆBNE

 

 

Vi har allerede udtalt, at energi følger tanken, idet det, der er i et individs bevidsthed, er det, der manifesteres udefra. Derfor er tankenergien den, der skal styres og styres af hvert individ. Dette er vigtigt, for de ændringer, der snart vil hærge Jorden, vil udfordre mange oplyste sjæle til at søge løsninger på mange problemer. Energi er neutral og bevæger sig mod den mindste modstands vej. At forstå dette bringer lyset i betydningen af den enkeltes magt til at forme skæbnen og fremtiden, ikke kun for den ene, men også for de mange.

 

 

 

Kan du huske vores tidligere spørgsmål angående løsningen på gåden? Hvilken variabel på et givet tidspunkt dikterer, om en civilisation er oplyst eller i mørket ? Hvis du husker det, var svaret antallet af sjæle, der vælger at flytte energien og skabe det, der er i deres vision. Det, de vælger, er, hvad de vil skabe. Hvad er din vision for fremtiden?

 

 

 

 

DE UNIVERSELLE LOVE

 

 

 

Hele din skabelse vil blive manifesteret gennem lys og lyd. For hvor den menneskelige art står i den evolutionære skala, er der ingen andre fænomener, der gælder. Derfor er dette grundplanen, der skal mestres, før du rejser videre. Da lyd og lys måles matematisk, konkluderer vi, at hver form og skabelse har en matematisk formel, der omfatter dens essens. Giver dette mening?

 

 

Kodningen og indkodningen af formlerne til skabelse er skrevet inden for de universelle love. Disse love, som er universets regler, er konstante, uforanderlige og ubøjelige. De er indlejret i dine fysikbegreber, men udgør alligevel essensen af spiritualitet. De anvender de gamle regler og taler til sangene fra de højeste civilisationer, der har prydet din planet. Det er sandheder, som mange havde forstået, men få har praktiseret.

 

 

BEMÆRK: For at lære mere om disse universelle love vil jeg anbefale at læse bogen med titlen “The Light Shall Set You Free”, ISBN 0-9627417-5-2.

 

 

 

DEN FEM-DIMENTIONELLE VIRKELIGHED

 

 

 

(Adam Kadmon = Lysets sønner og døtre, der er udviklet ud over kropsformen og er manifestationer af lys. I denne ophøjede tilstand er de Guds forlængelser og eksisterer som energiske væsener af lys, der har evnen til at skabe med tanke og ord).

Når det nye kongerige: Adam Kadmon, nærmer sig, længes mange efter den nye dagsorden for overlevelse. Denne fem-dimensionale virkelighed vil ikke være den samme som den, der har næret eksistensen i de sidste tusinde år. De højere frekvenser i Aquarius Age, der nærmer sig lysets hastighed, kræver en form for mental og følelsesmæssig disciplin, som få har mestret i dag. De højere frekvenser kræver overholdelse af universelle love. Resultatet af sådan lydighed ville bringe dig tættere på den adfærd, der er forbundet med kærlighed og lys.

 

 

 

DELE 1, 2 OG 4 KAN FINDES I MEDFØLGENDE LINK –

 

 

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/Intellect


 

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


TILBAGE TIL VEGETARISME

A Veggie pic

 

 

 

Det fysiske legeme er sjælens befordringsmiddel mens ånden og sjælen opholder sig i den stoflig verden.


 

BEVIDSTHEDENS KONTROL

 

 

 

Et af det menneskelige legemes særlige kendetegn er dets behov for at blive forsynet med materiale til erstatning af de dele og kompenenter, der dagligt udskiftes. Derfor spiser og drikker mennesket hver dag for at holde kroppen i gang. Det fysiske legeme er sjælens befordingsmiddel. Mens ånden og sjælen opholder sig i den stoflige verden, har de sæde i hjertets venstre ventrikel, hvor legemet huser dem, mens de er på Jorden. Det er derfor vigtig at legemet livet igennem plejes og næres, at det behov imødekommes, så det ikke på nogen måde skaber hindringer for sjælens udvikling og skæbne.

 

 

Ligesom all andre organer i kroppen er maven i sidste instans underlagt bevidsthedens kontrol. Når I føler sult og ønsker at spise, er det jeres bevidsthed, der afgør hvor, hvad, og hvordan I spiser. En uudviklet person, som ikke har opnået herredømme over bevidstheden, vil ikke kunne styre sin mave og sine spisevaner. Når han føler sult, vil han spise. Alt, hvad han ved, er, at han har lyst til at spise, og at man må tilfredsstille dette ønske. Et udviklet individ, som med sin bevidsthed behersker sine kropsfunktioner, som er bevidst om sit legeme, og hvad der skader eller gavner det, om hvornår han bør spise eller lade være, og hvordan han bør spise, vil opdrage sig selv til at spise på den rette måde.

 

 

 

SPISEVANERNE

 

 

Således kan I se, at spisevanerne i virkeligheden hænger sammen med den sjælelige udvikling og visdom. En sjæl som først for nylig har forladt den planet, der ligger under Jorden i udviklingsgrad, og som netop er begyndt på sin jordiske inkarnationer, vil spise meget primitivt, men en stor sjæl, en højtudviklet Mester, vil spise langt finere kost. Man kunne måske tro, at alle menneskelegemer var bygget på samme måde, men det er ikke tilfældet. De består ganske vist alle af fysisk stof, men indenfor dette frekvensområde findes mange forskellige svingningshastigheder.

 

 

Alt stof vibrerer, og man kan med rette sige, at den uudviklede sjæls legeme svinger med en lavere frekvens end legemet hos en udviklet sjæl,. Jo hurtigere et menneske vibrerer, desto lettere kan han beherske sin krop og følge Naturens Love, mens han lever sit fysiske liv. I kender f.eks. tilfældet med Nazaræeren som, idet han kendte levitationsloven, kunne gå på vandet.

 

 

SLØVEDE SAMSER

 

 

 

Det, jeg vil sige om den rette ernæring, vil selvfølgelig ikke appellere til alle, og I vil derfor, som jeres bevidsthed tilsiger jer, enten godtage eller forkaste det. Eftersom den vigtigste årsag til at spise ligger i, at man derved kan holde kroppen i den bedste stand, så den kan tjene sjælen, så vil enhver form for ernæring, der ikke bidrager til dette, være forkert. Det ville være dumt af jer at spise for meget, at indtage føde der er skadelig for legemet, eller som endog virker ødelæggende på dele af det.

 

 

Mange af jer ved, at en del af jeres ernæring er skadelig for jer, men I vedbliver dog at spise det samme, fordi jeres sløvede sanser kræver det. I søger kun jeres egen tilfredsstillelse: I kan lide smagen, eller mængden, og så spiser I for at tilfredsstille det lavere jeg. Ikke desto mindre burde I udelukkende spise for at holde jeres legeme i god stand.

 

 

 

VIBRATIONER ÆNDRES

 

 

 

Jeres fysiske legemes svingningshastighed hænger sammen med jeres udviklingsgrad. Efterhånden som I udvikler jeres indre bevidsthed vil jeres legemers vibrationer ændres. Husk at hvis i skal øge svingningshastigheden, hvis I vil forædle jeres fysiske redskaber, så må I først forædle det stof, som indføres i legemet. Jeres legeme indtager tre slags substanser: luft, væske og fast føde. Selv om de alle er væsentlige for kroppens funtioner, så har maden dog særlig stor betydning: jo hurtiger den vibrerer desto højere vil dens åndelige og stoflige kvaliteter være, og desto mere vil den hjælpe jer til at øge jeres egne legemers vibrationsfrekvens.

 

 

 

AT STYRE PERSONLIGHEDEN

 

 

 

De af jer som søger at følge vejen, som prøver på at gøre åndelige fremskridt, hjælpe menneskeheden, og følge Kristi eksempel, må være opmærksomme på den disciplin dette fordrer. Hvis I ikke har herredømme over jeres mave, kan I heller ikke beherske jeres personlighed, jeres lavere jeg. I må begynde med legemets fysiske aspekter, før I kan lære at styre den afspejling af jeres sjælsbevidsthed, som er personligheden.

 

 

 

SLØVEDE SAMSER

 

 

 

Det, jeg vil sige om den rette ernæring, vil selvfølgelig ikke appellere til alle, og I vil derfor, som jeres bevidsthed tilsiger jer, enten godtage eller forkaste det. Eftersom den vigtigste årsag til at spise ligger i, at man derved kan holde kroppen i den bedste stand, så den kan tjene sjælen, så vil enhver form for ernæring, der ikke bidrager til dette, være forkert. Det ville være dumt af jer at spise for meget, at indtage føde der er skadelig for legemet, eller som endog virker ødelæggende på dele af det.

 

 

Mange af jer ved, at en del af jeres ernæring er skadelig for jer, men I vedbliver dog at spise det samme, fordi jeres sløvede sanser kræver det. I søger kun jeres egen tilfredsstillelse: I kan lide smagen, eller mængden, og så spiser I for at tilfredsstille det lavere jeg. Ikke desto mindre burde I udelukkende spise for at holde jeres legeme i god stand.

 

 

VIBRATIONER ÆNDRES

 

 

 

Jeres fysiske legemes svingningshastighed hænger sammen med jeres udviklingsgrad. Efterhånden som I udvikler jeres indre bevidsthed vil jeres legemers vibrationer ændres. Husk at hvis i skal øge svingningshastigheden, hvis I vil forædle jeres fysiske redskaber, så må I først forædle det stof, som indføres i legemet. Jeres legeme indtager tre slags substanser: luft, væske og fast føde. Selv om de alle er væsentlige for kroppens funtioner, så har maden dog særlig stor betydning: jo hurtiger den vibrerer desto højere vil dens åndelige og stoflige kvaliteter være, og desto mere vil den hjælpe jer til at øge jeres egne legemers vibrationsfrekvens.

 

 

AT STYRE PERSONLIGHEDEN

 

 

De af jer som søger at følge vejen, som prøver på at gøre åndelige fremskridt, hjælpe menneskeheden, og følge Kristi eksempel, må være opmærksomme på den disciplin dette fordrer. Hvis I ikke har herredømme over jeres mave, kan I heller ikke beherske jeres personlighed, jeres lavere jeg. I må begynde med legemets fysiske aspekter, før I kan lære at styre den afspejling af jeres sjælsbevidsthed, som er personligheden.

 

 

Det første skridt på vejen består i at blive herre over det fysiske legeme og dets ernæring. Den tidsalder I lever i, hvor alting masseproduceres, hvor industrien ikke indretter sin produktion efter, hvad mennesket burde spise, men efter, hvad den anser for rentabelt, gøre det svært at ændre spisevanerne, men det er ikke desto mindre nødvendigt.

 

 

 

(DEL 2 findes — https://paulinehansen.dk/2010/12/26/den-rette-ernring-del-2/

DEL 3 findes — https://paulinehansen.dk/2010/12/27/den-rette-ernring-del-3/ ).


 

>> Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala” <<

 

 

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott.)