JULEN OG DENS SANDE MENING — DEL 1

 

Christmas 1 index

Det er ikke forkert at sige, at Julens åndelige betydning er ufattelig for de fleste, der beror den vestlige verden.  Kun få finder det nødvendigt overhovedet at anerkende begivenheden, og de som gør det er så bundne af Kirkens dogmer og trossætninger, at det ikke går op for dem, hvad der var hensigten med Kristusprincippets fødsel.  Jeg beder jer derfor alle, uanset hvilken tro eller lære I støtter jer til, om I så i det hele taget ikke bekender jer til nogen, at I sammen med mig vil betragte Julens åndelige betydning.

 

Kend Skaberens Hensigt

 

Mennesket er af naturen konservativt.  Han opgiver kun nødigt de vaner og skikke, han har tillagt sig.  Han viger tilbage fra at forkaste de traditioner, trossætninger og ideologier, der hører til den verden, som han er inkarneret i, og som han langsomt er blevet gennemtrængt af under sin opvækst fra barn til voksen.  Men når I nærmer jer den tid på året, som I kalder Julen, vil jeg bede jer om at se på den med nye øjne.

 

Forsøg at udslette erindringen om det I har fået at vide om, hvad den betyder. Glem hvad Kirkerne har fortalt jer.  Glem hvad jeres forældre har sagt og givet vider til jer.  Glem Julens kommercielle aspekter.  Sæt alt dette til side, og prøv at se Julen som den er, ikke som I ville ønske jer den, ikke som I har fået at vide, at den skulle være, men i overensstemmelse, med den hensigt jeres Skaber har haft med den.

 

 

Forstå Kristusprincippet

 

Julen skulle ikke betragtes isoleret, som noget der drages frem i nogle få dage omkring den fireogtyvende deceember, for så at blive glemt igen omkring nytår.  Det er alene menneskets beslutning at begrænse Julen til dette kort tidsrum for så resten af året at ignorere den.  Julen, Kristus-messen (Christmas), er bestemt til at blive fejret  på hver eneste af årets dage.  Den særlige betydning der tillægges den periode, som kaldes for Juletiden, ligger i de astrologiske påvirkninger Jorden udsættes for, vibrationer fra Store Væsener ikke blot fra jeres eget Sollegeme, men også fra andre fjerntliggende Sollegemer;  de øses ved denne tid ud over Jorden for at give Kristusindflydelsen, Kristusprincippet, nyt liv.

 

Det er en tid, hvor I alle, i endnu højere grad end I plejer, bevidst burde søge at forstå, hvad der menes med Kristusprincippet, hvor I skulle huske, hvorfor det blev sendt til denne Jord, og tænke nærmere på i hvor høj grad I er i overensstemmelse med det.  Julen skal fungere som en årlig påmindelse til jer alle om at bedømme den åndelige udvikling, I har gennemgået i det forløbne år, at undersøge jeres bevidsthed, vurdere hvor langt I nåede i jeres udvikling, at se på hvorledes jeres liv er forløbet, og at forberede jer på det år, som skal komme.

 

 

Sæt Et Spørgsmålstegn

 

I vil måske sige:  “Hvad har dette at gøre med den historie, som jeg kender så godt, om det menneske der for næsten totusinde år siden blev født i en stald blandt dyrene, om de hyrder som kom og besøgte ham, de vise mænd der rejste derhen for at forkynde, at han var kommet, og den stjerne der skinnede over Bethlemhem, ja, hele historien som den står i Biblen??”  Jeg vil ikke udtale mig om, hvorvidt den historie Biblen beretter er fuldkommen sandfærdig.  Dermed vil jeg ikke antyde, at disse begivenheder ikke fandt sted, men snarere at meget af den oprindelige mening er gået tabt ved de oversættelser, der i tidens løb er foretaget af de oprindelige gamle sprog.

 

Mennesket har, alt efter om hans bevidsthed blev udvidet eller indskrænket, og fordi han enten ikke forstod historien, eller fordi han ønskede at udbrede sig om den, tilpasset den tiden, som han har levet i.  Jeg vil altså råde jer til ikke at have blind tillid til noget af det, der står i Biblen.  Læs den, meditèr over den, uddrag af den hvad jeres bevidsthed formår, men tro ikke ubetinget på enhver sætning der står i den.  Gør den ikke til et dogme, til en tro der skiller jer fra jeres medmennesker, for det har aldrig været den forfatteres mening.

 

 

Jorden Fremkomst

 

Den Jord I bebor blev skabt af det Væsen, som man i den vestlige verden benævner “Gud”.  I forstår imidlertid ikke fuldtud, hvad der ligger i dette navn.  Enhver af jer forstår det udfra sin egen bevidsthed, eller den måde I har fået det forelagt af jeres religiøse ledere, for med den begrænsede bevidsthed I besidder, kan I ikke fatte jeres Gud og Skaber;  Hans ånd bor i Solen, den eneste virkelige stjerne i jeres planet-system.  I kan ikke overskue Hans magt og majestæt, Hans visdom eller Hans kærlighed, men Jorden er Hans værk, ligesom Han også har skabt de øvrige af Sollegemets bestanddele, planeterne.

 

Jorden blev skabt sidst af alle planeterne.  Ligesom et barn kommer fra sin moders skød, således kom Jorden fra Solen, som alle de øvrige planeter.  Jeres Gud skabte denne Jord med sin Kærlighed.  Han skabte den ud af sin bevidsthed med den hensigt, at den skulle afspejle den UNIVERSELLE KÆRLIGHED.  Med sin tjeners hjælp, Jorden Herre som bor i dens indre, frembragte Han alle de skabninger og livsbetingelser, som findes på dens overflade, og alting var fuldkomment.  I denne fuldendte verden satte jeres Skaber mennesket.

 

 

Artiklen fortsættes…. Del 2.

 

Denne artikel er fra Den Fantastiske Lære af Ramala.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.