ASTROLOGI — DEL 1

                                 astrology 2

 

               I denne artikel vil Mesteren gerne sige lidt om den astrologiske videnskab.

 

 

Den Materialistiske Tid

 

Jeg bruger ordet “videnskab”, selv om kun få mennesker i dag ville bruge denne betegnelse.  Hvorfor forholder det sig sådan??  For det første er den tid I lever i som bekendt meget materialistisk.  I har oplevet Fiskenes Tidsalder, og nu, da VAndmandens Tidsalder står for døren, har I stadig de træk, de vaner og livsmønstre, der hører til Fiskenes Tidsalder.

 

I denne lod mennesket sig kun vanskeligt overbevise om eksistensen af noget, han ikke kunne se, røre, eller på anden måde opnå fysisk bevis for, og derfor var hans bevidsthed om livet begrænset til de jordiske omgivelser.  Han har nok været opmårksom på planeterne og stjernerne over ham og han har været tilstrækkelig nysgerrig til at undre sig over, at de var der, til at måle det lys de udsender, bedømme deres størrelse, sammenligne dem med hinanden, og til med jordiske enheder at beregne den aftstand, hvori de befinder sig, men derved er det også blevet.  Fordi det oversteg hans fatteevne, har han ikke tænkt på den indflydelse, som vibrationerne fra de kredsende himmellegmer kunne have på ham.

 

Den Nye Tid

 

Der findes dog nogle mennesker i dag, der, selv om de er født i Fiskenes Tidsalder, gennem deres brug af astrologi i tidligere liv er blevet inkarneret igen medbringende denne visdom, denne tro på Kosmos´ indflydelse.  De har hold den astrologiske videnskab i live under deres inkarnationer i løbet af de sidste to tusinde år, i en tid hvor astrologien ikke har haft nogen fremtrædende plads i den menneskelige bevidsthed.  Den Nye Tid, der kommer, vil føre nogen ændringer med sig, og astrologien vil igen indtage sin rette plads og få den betydning, der tilkommer den blandt de øvrige faktorer, der bestemmer menneskets liv.  Man vil indse, at astrologien er er vigtigt anliggende, at den er nødvendig, og at den også har en vis virkning.

 

Vibrationer Fra Kosmos

 

Lad os først prøve at definere, hvori astrologi egentlig består.  Den er den videnskab, der beskæftiger sig med de vibrationer, som Kosmos sender til Jorden.  Alt værende vibrerer, og alt efter hvor kraftig vibrationskilden er, bliver den mærkbar for enhver ting, der befinder sig inden for den virkefelt, og som er følsom for den pågældende bølgelængde.  Netop nu, mens I sidder og læser disse ord, bliver I påvirket, ikke blot af de øvrige dele af jeres Sollegeme, planeterne men også af indflydelser fra endnu fjernere steder.  Af de indflydelser, der er mærkbare på Jorden, er de lettest genkendelige naturligvis de vibrationer, som stamme fra planeterne inden for jeres Sollegeme.

 

Af Stor Betydning

 

Påvirkningerne fra disse planeter er af stor betydning.  I lever i Sollegemets indre, og på samme måde som organerne i jeres eget legeme har indflydelse på jer, således påvirkes Jorden også stærkt af organerne i Sollegemet.  I kan ikke bevæge jer udenfor Sollegemets hylster, og den indflydelse, det har på jer, er derfor af stor betydning, især den der stammer fra Solen, hvor jeres Skabers Ånd har sin bolig.

 

Manglende Åndelig Holdning

 

Mange i jeres verden tror i dag, at astrologien hovedsagelig går ud på at forudsige fremtiden.  Sådan er det ikke!!  Det udgør kun en ringe del af den, men optager alligevel menneskets medfødte nysgerrighed, og fordi han savner en ægte åndelig holdning, prøver han ved astrologiens hjælp at afsløre sin fremtid.  Måske bør vi derfor se nærmere på denne måde at anvende den på.

 

Sol-tiden

 

Jeres fødselstidspunkt er vigtigt.  I fødes ikke ved et tilfæde.  Hvis barnets forældre tillader det, og den moderne lægevidenskab ikke griber ind, foregår fødselen på et ganske bestemt tidspunkt, ikke i jordisk tid men i Sol-tid.  Barnet vil så, hvis der ikke sker nogen indblanding fra menneskers side, vokse op, nå en moden alder, og dø til den fastsatte tid, også defineret i Sol-tid.  Ankomstøjeblikket og tidspunktet for afrejsen er af stor betydning, og for så vidt det, som I kalder astrologi, definerer dem, er den værd at beskæftige sig med.

 

 

Artiklen fortsættes…. (Del 2)

 

Artiklen er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.