ASTROLOGI — DEL 2

 

Astrology3

 

Mennesket har ikke gjort større fremskridt i sin forståelse af de kræfter eller indflydelser, som hører til de forskellige himmellegemer, en viden man undertiden refererer  til under betegnelsen den Gamle Visdom.

 

Manglende Forståelse

 

Jeres daglige tilværelse påvirkes af indflydelser fra jeres Sollegeme.   Disse kan forudsiges og kortlægges.  Jeres geografiske position på Jorden afgør også i hvilken grad, I modtager udstrålingerne fra planeterne, og dette kan også forudberegnes.  Hvad den matematiske side af astrologien angår, er mennesket i stand til at opnå en god tilnærmelse, og han kan temmelig nøjagtigt forudsige planeternes og stjernernes bevægelser.  Han kan beregne, hvornår de vil komme til syne og forsvinde igen, og hvornår de vil kunne influere på ham  I den retning er han nået langt, fordi dette angår astrologiens enkleste aspekter.  Han har derimod ikke gjort større fremskridt i sin forståelse af de kræfter eller indflydelser, som hører til de forskellige himmellegemer, en viden man undertiden refererer til under betegnelsen den Gamle Visdom.

 

 

Ikke 9 Men 12 Planeter

 

Astrologien af i dag må også, som I vil forstå, være behæftet med unøjagtigheder, når den ikke kalkulerer med samtlige tolv planeter i Sollegemet, fordi menneskeheden endnu ikke har opdaget de tre sidste.  Nogle af de variable indflydelser, som I kalder Dyrekredsens tegn, bliver følgelig knyttet til de forkerte planeter.  Der findes tolv planeter og de tolv dyrekredstegn henføres hver især til en a planeterne.

 

I bliver født på et ganske bestemt  tidspunkt, som står i forhold til det, I ønsker at lære, og den planet-indflydelse I vil prøve at komme til at beherske i den pågældende inkarnation.  Det betyder også noget for denne indflydelse, om I er født tidligt eller sent i et tegn.  I begyndelsen af tegnet påvirkes man også til en vis grad af det foregående tegn, og henimod slutningen gør det næste tegns indflydelse sig gældende.

 

 

Fødselsøjeblikket

 

Når I skal inkarnere, vælger I derfor ikke bare en dato i kalenderen men også det tidspunkt, hvor de astrologiske forhold vil tillade jer at modtage de påvirkninger, I ønsker, for i fødselsøjeblikket modtager barnet gennem æteren ikke blot den guddommelige gnist, der sender det afsted på dets livsbane, men tillige de astrologiske indflydelser, der gør sig gældende i netop dette øjeblik.

 

Mennesket savner i dag kendskab til, hvori de enkelte planeters indflydelse egentlig består.   Han forstår måske nogle af dem ganske nøje, men ikke dem alle.  Når han derfor prøver at stille et horoskop, vil visse faktorer mangle, men fremfor alt kender han intet til den indflydelse, som jeg vil kalde sjælens visdom og dermed mener jeg, den udvikling som sjælen har nået, de liv den før har oplevet, og den grad af bevidsthed der er opnået.

 

 

Bevidsthedsniveauet

 

Som man umiddelbart vil indse, kan to mennesker blive født i samme rum og i samme øjeblik, og dog have vidt forskellige livsforløb.  Hvordan er det muligt, vil I spørge, siden de begge er født under samme tegn??  I vil måske nu se, hvor lidt planeterne betyder i denne henseende, og hvor meget mere den individuelle bevidsthed har at sige.

 

Efterhånden som  man udvikler sig, og opmærksomheden øges, mens man i højere grad bliver modtagelig for planeternes indflydelser, så vibrerer man i stadig større samklang med dem.  Man bliver til et mere følsomt instrument.  Et grovere instrument ville ikke så let kunne opfatte kræfterne og ville give mindre udslag.  Evnen til at udnytte planeternes kræfter afhænger af bevidsthedsniveauet.

 

Lad os derfor se denne side af astrologien i det rette perspektiv.  Den kan hjælpe jer til at forudsige et menneskes livsforløb.  Den kan hjælpe jer til at blive klar over hvilke indflydelser, I selv vibrerer under, og den kan pege på visse betydningsfulde perioder i jeres liv, men den kan ikke definere dem med særlige stor nøjagtighed.

 

 

Planeternes Påvirkninger

 

Gennem jeres jordiske liv er I udsat for påvirkninger fra planeterne, og hvad dette angår, kan mennesket komme med mere nøjagtige forudsigelser, fordi planeterne, afhængigt af hvor I befinder jer på Jorden, kommer til syne på bestemte tidpunkter.  Så I kan mærke den kraft, de vibrerer ud.  Mennesket kan forudsige, hvornår Mars, Venus, Jupiter og Saturn dukker op, og hvornår de vil skinne på ham.

 

Hvis han nøjere vidst, hvori deres kræfter bestod, ville han også vide nøjagtigt, hvornår han blev udsat for dem.  Alle bliver påvirket, uanset hvilken udviklingsgrad deres sjæl har nået.  Alle vil måske ikke reagere ens på indflydelserne, men alle bliver påvirket.  Astrologien kan altså forudsige planeternes og stjernernes stillinger og den måde, hvorpå de vil influere på mennesket.

 

Hvis han blev klar over, at de har en indflydelse, hvis han kunne lære noget om dem, så kunne hans liv forløbe langt glattere ved at han foregreb, brugte, eller undgik de planetkræfter, der virker på bestemte tider af året.

 

 

Artiklen fortsættes…. (Del 3)

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.