Grib perlerne – En samling af “perler” fra visdommmens uendelige kilder

Liv, udødeligt liv, er i alt. Det eksisterer som en lille flamme af perfektion, mens den skænker mennesket håbet om samt den levende vej til at overvinde den sidste fjende, døden! (Altså, total uvidenhed).

Mennesket må lære at kende til sin egen Gud-identitet.

Gud og mennesket er eet, fordi Gud er allestedsnærværende, og derfor eksisterer Gud i alt og alle.

Forkerte tanker og følelser vil altid manifestere sig som angst, sygdom og råddenskab. Så husk, at sandheden om ”at være” er Solen (vort indre lys) bag menneskets eksistens, eller ”MAN-i-festation”.

Dit virkelige Selv er udødelig ånd og vil aldrig dø, fordi det er en del af Gud.

Din sjæl er en midlertidig manifestation af Ånden, som udvikler sig og fungerer gennem fire lavere legemer. Disse legemer består af det fysiske hylster (jord element), det mentale legeme (luft element), det æteriske legeme (ild element), det emotionelle legeme (vand element).

Tilsammen danner disse legemer auraen. Sjælen, efter dens kosmiske udvikling, skal forene sig med Ånden og det originale guddommelige billede/tilstand, d.v.s. dens højere kosmiske bevidsthed.

 

 

Det hovedsagelige princip og lov er således.. Gud bor i alt og alle og ikke alene i Jesus Kristus. Denne ”enbårne Søn” eller Sol er Kristi tilstedeværelse, som Gud har reproduceret igen og igen. Det er denne Kristus-identitet som eksisterer i ethvert menneske, og det er denne identitet enhver må finde.

Hvert menneske har et guddommeligt ”Blue Print” (Gudsplan). Dette ”blue print” er det udødelige og rene mønster af Skaberens plan og hensigt for enhver sjæls udvikling.

Nadverens ceremoni symboliserer de feminine og maskuline principper og den universelle energi fra den kosmiske Kristos (Lyset). Dvs. betydningen er at legemet er feminin (materie verden), mens blodet er maskulin (Ånden).

Guds rige er sandelig Guds bevidsthed inden i dig. Bliv bevidst om din egen Gud-identitet. Søg riget inden i dig. Reflekter og fokuser på den ”indre” verden. Giv dig selv tid til at meditere og fundere over livet og livets mening samt hensigt. Guds rige indebærer både accept og anerkendelse af din Gud-identitet…. hvis du vil have det.

Nøglen til forståelse af det store mysterium, ”den hellige gral”, er den individuelle Kristusbevidsthed i hvert menneske. Du er selv den hellige gral, og dit hjerte er en ”vugge” for Kristus, som den skjulte ”Man-i-festation” af Gud.

Et liv i overflod er livet som engagerer sig i det frie ”flow” af Lyset. Lyset mellem kærnen af atomet – din guddommelig gnist (JEG ER Nærværet), og sjælen, som vælger med sit frie valg, at tjene livet. Overflod i livet er Standarden af den ”personlige Kristus” i dig og din Kristusbevidsthed. Kristi budskab er universelt og har altid været ”Jeg er min brors vogter”.

Jeg er Nærværet er livets træ eller dit guddommelige selv. Frugten fra ”træet” nærer sjælen og giver mulighed for indvielsen til Kristusbevidsthed. Bladene fra ”træet” er for healing af nationerne.

For at absorbere Lyset vil Lysets energi kun gives i portioner. Man kan ikke fysisk eller åndeligt absorbere for meget Lys for hurtigt. Kroppens atomer skal justeres til den højere energi. Alt og alle i bund og grund er skabt udefra essensen af Lysenergi.

Planeten Jord er en korsvej for mange livsstrømme fra andre systemer og galakser. Disse væsner inkarnerer her i mennekelige legemer som dig og mig, for deres sjæles videre udvikling. Nogle af dem er bevidst om deres herkomst, og andre er ikke.

”Lyset som oplyser alle der kommer til verden” er det håndgribelige fokus af usynligt og åndeligt Lys, der er evigt inden i alle mennesker. Det kaldes ”Kristos” og er det universelle Lys, som er Guds Sol eller Søn i os alle. At vokse op til Kristi anerkendelse, bevidsthed og stadie betyder at vi må mestre vores personlighed. Dvs. hensigtsmæssige udfoldelser af alle vor originale Gud givne evner.

Alle former for angst, begrænsning, depression og ulykke bliver til, kun fordi livslinjen for kosmisk forsyning som garanterer oplysning, overflod og kærlighed til alt liv, er klemt, enten på grund af uvidenhed om de universelle Love eller rene selviskhed.

De der søger deres egen fordel – de kortsynede, de der begrænser den materialistiske og spirituelle forsyning til andre, hverken de er bevidst om det (selviskhed), eller ubevidst (uvidenhed), om deres handling – vil i denne proces klemme deres egne pulsårer og dermed blokere for Lysets flow. Det er Karma Loven.

Lær at besætte din sjæl. Se dig hverken tilbage eller ned, men hold dit blik på det absolut Højeste. Ved at kontakte og kommunikere med dit indre Højere Selv (Jeg er Nærværet), deler du dagligt Nadver med det Højeste. Sådan skal hver dag være for dig, en ”fødselsdag” af kosmisk ekspansion.

Dit hjerte, hoved og hænder er redskaber for Treenigheden til at erfare og udtrykke sig i vores 3. dimension. Arbejdet fra hjerte, hoved og hænder skal udtrykkes i balance, som kærligheden af Sønnen (i hjertet), Faderens visdom (hovedet) og Helligåndens kraft skal udtrykkes gennem arbejdet med dine hænder. Afbalanceret og harmonisk tjeneste i livet er nøglen til vores forklarelse eller oplysning.

Livet og Gud er synonym. Det betegner indbyrdes udveksling mellem det guddommelige og det menneskelige. Menneske-livet er Gud og Guds liv flyder i menneskets årer. Det er denne anerkendelse mennesket må opnå for at blive ”frelst”.

Mening med vort liv på Jorden er til at manifestere det guddommelige eller Gud i vores tanker, ord og handlinger. Livet er en vidunderlig og guddommelig mulighed, fyldt med håb, herlig kærlighed og endelige skæbne, som vil transcendere alle vore menneskelige drømme. Livets mål eller Faderens hensigt med din nuværende inkarnation er at vinde herredømme over dagligdagens ydre konditioner, vær årvågen og opnå en højere bevidsthed – Kristus bevidstheden. I virkeligheden er det, det eneste der betyder noget!

Der er betroet mange mysterier til Guds børn som er skjult i deres enkelthed, dog står de som Sandhedens søjler og vil åbenbare de mest dybtgående love, som behersker udødeligheden. Når mennesker ignorerer disse love, fortsætter lovene alligevel med at fungere, fordi de er levende Sandheder. Selv-straffelse er resultatet for vantro og uopmærksomhed på disse guddommelige love, og der vil samtidig dannes en falsk sans af eksistens. En eksistens, der indebærer slid, slæb, dødelighed, undertrykkelse og mørke (uvidenhed) – helt modsat Guds hensigt for sjælens ophøjelse indtil et herligt og evigt liv.

Alle som bryder loven om de evige Sandheder i deres bevidsthed – ved at bortlede deres opmærksomhed fra livets mening med at fokusere på ”dødens vej”, nemlig som fremkommer i massemedierne – gør det ikke uden straf (negativ reaktion). De daglige frustrationer oplevet af mennesket er synlige beviser for denne lov. Forkerte tanker og følelser vil altid manifestere sig som barsk, kærlighedsløs angst og forfærdelige sygdomme.

Det er stor visdom at relatere Sandheden til sig selv. Ved at bringe Gud til manifestation i dig selv, kan du finde fornyet håb og midler til at overvinde menneskelig fortvivlelse med guddommelig kærlighed og medfølelse. Troen på denne sandhed vil frembringe en større forståelse af ”at være”. Når den praktiseres, vil den lette megen sorg, lidelse og angst fra massebevidstheden. Det vil restaurere Jorden til det gyldne paradis, Jesus hentyder til.

Udødeligheden er livets gave og er tilsigtet alle. Enhver må begribe og erkende det som en fødselsret fra Gud. Udødeligheden bliver bedst opnået ved at tjene. Man kan være et tjenende redskab på mange måder i mange områder. Valget er vores eget.

Det æteriske legeme (hukommelseslegemet eller ild legemet) er virkelig et arkiv af din sjæls historie. Denne velsignede ”vehikel” for sjælen, var skabt til at registrere det guddommelige mønster for hver livsstrøm. Den viser sandheden om hans/hendes og dine erfaringer på det æteriske plan samt sjælens bevidsthed i de højere oktaver af Væren.

Igennem menneskets evolution i menneskeform, har der været indpræget disharmoniske tankeformer, miskvalificeret energier fra massebevidstheden og dagligdags trivialiteter. Disse gennemtrænger eller blokerer for den krystal renhed og enkelthed af Guds fortsættende selv-åbenbaring til mennesket, som er en overflod i afveksling og rig i velsignelse. Behovet for tiden er, renselse af det æteriske/hukommelse legeme, af affalden fra sansernes bevidsthed og at afdække den originale protokol af Skaberens hensigt. Lav plads i din inderste sjæls bevidsthed for Kristi Lys og sand lykke.

Bøn, meditation på Guds nærvær, fysiske øvelser, yoga, frisk luft, solskin, en hensigtsmæssig diæt og overalt harmoni i dine tanker og følelser samt korrekt hvile, vil accelerere din guddommelige hukommelse af Guds sind i dit æteriske legeme og samtidig forankre Lysenergi i de fysiske celler i hjernen og central-nervesystemet.

Hukommelses-legemet er nøglen i hvælvingen af ”at være”, som forbinder ”ovenfor” med ”nedenfor” i din bevidsthed. Overvej følgende…. Fordi den fysiske oktav er et prøvelses stadium for åndelig opnåelse og er stedet hvor frelsens gave er skænket – p.g.a godt arbejde, – er det her på Jorden at Guds identitet i dig skal virkeliggøres og ikke i et eller andet ”nirvana” niveau efter et liv af træghed. Dine fire lavere legemer (fysisk, mental, emotionel, æterisk), er instrumenter hvorigennem perfektionen af Guds nærvær (Jeg Er Nærværet) skal manifesteres. ”Jeg Er Guds vilje i himlen så også på Jorden”.

Det, der afspejler sig i de fire lavere legemer, (dvs. din aura), oplyser om din nuværende bevidstheds forståelse – din underbevidsthed, din bevidstløshed eller uvidenhed. Hvad du er og hvad du tænker, kan klart ses i det der manifesterer sig i disse fire legemer. Loven erklærer, at medmindre du afspejler i dine lavere legemer, (de fire sider af Selvets store pyramide), fuldkommenheden af det guddommelige billede, har du ikke akkurat sanset dette billede. For som et menneske tænker og ser i sit hjerte… sådan vil det vise og udtrykke sig i deres ydre tilstandsform. Man kan ikke være eller blive, hvad man aldrig har set, erfaret eller forstået.

Fra Åndens høje planer er der et brændende ønske for, at fra din guddommelig tilstand, vil du ”fadder” eller sponsorere og erfare ”Solen (Sønnen) af retfærdighed”. Denne erfaring vil opløfte og heale dig med guddommelige tanker og nære dig med dit eget perfekte matrice – det udødelige selv. Det æteriske legeme (ild-legemet), er den logiske vehikel for at opnå dette, fordi i dens rene stade, er det det højeste vibrerende af alle fire lavere legemer. I hvert bevidst eller ubevidst output af energi, former og modulerer du, eller måske spolerer du det guddommelige billede i dig selv – følgende resultater vil manifestere energiens motiv – hellig eller vanhellig – inde i de tre andre legemer.

Ligeså meget som livet selv er et guddommeligt privilegium, hvordan kan det så være, at de mennesker, der erkender, at de tror på Gud, misforstår at en ekspansion af det guddommelige privilegium er Guds vilje for alle?? Det må snart forstås, i fuldkommenhed med Guds vilje, at alle mennesker må og kan modtage et liv i overflod, når deres tro kalder til handling den planlagte manifestation af Guds velsignelser – Selv Jesus har erklæret ”Jeg er kommet, så at mennesket må have Liv (Gud), og dette mere til overflod”.

Nøglen til videnskabelig og akkurat acceleration i dit fysiske tempel – stedet hvor du selv er bygmester og hvor Gud bor – opdages af dig igennem din involvering af dit kendskab til, at de fire lavere legemer er et hellig fokus i den fysiske verden, for Guds vilje, visdom, kærlighed og kraft. Det er dit Højere Selv (din højere bevidsthed) – Kristus i dig, som skal få frie tøjler over energierne.

Disse energier er indsat først i hukommelseslegemet (æteriske legeme), dernæst dirigeret til mental legemet (dine tanker), og efterfølgende til følelseslegemet . Energierne har du fået til at forherlige Gud i det fysiske oktav/verden.

Når du har overgivet dig til loven om udødelighed med at udtrykke ønsket…. ”Komme dit rige, Din vilje ske”, vil de hypotetiske love for ”synden og døden” – dvs. dødelighed – ikke længere påvirke din eksistens. Således er udødeligheden opnået i her- og nuet, fordi du bevidst og dagligt påtager dig den uendelige bevidsthed, som indeholder universets kærlighed og respekt. Du deltager, fuldkommen bevidst om, i både dine tanker og handling, at Kristus vil fungere igennem dine fire lavere legemer.

I dit hjerte, på det æteriske niveau/plan, findes ”den trefoldige flamme”. Den er kernen af dit liv og din bevidsthed. Eksistensen og funktionen af disse tre flammer er forstået alt for lidt. Den trefoldige flamme er en ”treenighed” af kraft, visdom og kærlighed, dog fungerer de som en enhed. Når den ene kvalitet manifesterer sig, skal de andre to følges med, hvis du skal udtrykke og nyde fuldkommenheden af Kristi-godhed.

Den trefoldige flamme bør forestilles som en enkelt hellig ild, der har tre flammer som ligner en ”Fleur-de-Lis”. Hver flamme fokuserer èn af Guds primære kvaliteter fra Treenigheden. Balancen mellem disse tre flammer, med deres respektive kvaliteter, er yderst nødvendig før man må prøve at forstærke og forstørre flammene. Kraften (fokuseret i den blå flamme), Visdom (fokuseret i den gule flamme) og Kærlighed (fokuseret i den pink flamme) er beslægtet med en vidunderlig engleagtig udstråling af Tro, Håb og Kærlighed – eller Lyset af Faderen, Livet af Sønnen og Kærligheden af Helligånden. Med andre ord, disse beslægtede flammesymboler fokuserer personifikationen af Helligånden i dig.

Det er virkelig fattigdom for et menneske at nægte Guds storhed inden i sig selv. Ved at søge udenfor sig selv efter Guds Lys, som nærer vores liv, er som tiggeri. Nåden fra himlen må fokuseres inden i den sande domæne af ens væsen og individualitet – her menes både metafysisk og aktuelt.

Brug kærligheden til at rense din følelsesverden fra ”dødelige” påvirkninger af sanserne. Væv en ”dragt” af udødelighed mens du bor midlertidig i denne dal af menneskelig sorg og tårer. Alt her på Jorden er Samsara eller illusion. Det er stadiet af klodens karma. Bare husk at vi er ”i verden” men ikke ”af verden”.

Overvind alle ydre frustrationer med din brændende tro og dens overvindende styrke. Lad ingen nægte dig Guds kraft. Husk også at bevidst udødelighed er afhængig af kærlighedens kraft i handling. Frigørelsen af denne kraft i din verden, er bedst opnået efter din egen guddommelige kærlighed har fjernet alle selvbegrænsende, menneskelige forhindringer og kvaliteter.

Guds navn er Jeg er, og det udtales to gange i formuleringen Jeg er den jeg er – én gang for himlen og én gang for Jorden. Det betyder ”Jeg er på Jorden det, som Jeg er i himlen”. Det er en affirmation (bekræftelse) af væren – som foroven, så forneden. Det guddommelige Ego, der er ovenfor dig i dit højere selv, vil manifestere sig nedenfor i dit hjerte som Treenighedens trefoldige flamme.

Når du fjerner alle selvbegrænsende kvaliteter, kan den guddommelige visdom ekspandere sin aktion i dit energifelt og individualitet. Den vil fylde dig med oplysning så du virkelig bliver Gud-lært! Den guddommelige stemme vil hviske blidt dit navn som Guds identifikation i din Ånd – ”Jeg er” – og meningen derfra vil være tydelig for dig som en lydløs lyd og et vejledende lys. Sådan skal du glæde dig i skabelsen af din egen udødelige bevidsthed.

I ånden af uendelig fred og god vilje kan du forstærke lysets kraft inden i cellerne af hele dit væsen med at trække og magnetisere Lyset. Men vid, at Lyset er den balancerende handling af guddommelig kærlighed, visdom og kraft som lærer, værdsætter og dirigerer dig mod retfærdighedens vej for Guds navn skyld – ”Jeg er”.

Så hvordan kan mennesket være stille og vide…. ”Jeg er Gud”?

Øvelse : Visualisere Lyset omkring dig, som renser, oplyser og indhyller dig i en periode af 15 minutter af intens koncentration daglig.

Alle prøvelser og indvielser sammen med de daglige karmiske oplevelser kommer til mennesker med hensyn til at forberede dem til et udødeligt liv – skønt Lysets børn allerede har dette liv inden i sig. Denne vidunderlige kraft må få indgang og dermed transcendere menneskets endelige natur – alt som er dødeligt og udtrykker disharmoni – skal transmuteres, så den fulde herlighed af det udødelige liv med sikkerhed, kan være anbragt til den mægtige, Gud-bevidste sjæl. Dette er Lysets potentiale i hver eneste livsstrøm.

Så længe sindet er nedsunket i en fornemmelse af synd og fejltagelser, er det svært at overføre en udødelig fornemmelse til sjælen. Det er bestemt ikke en fornemmelse af synd som skal vokse i den oprigtigt søgende, men mere en fornemmelse af helligdom. Den åndelige alkymi for livet vil opløfte de ”oprigtige” der i renlighed, er villig til at stræbe hen mod målet – Kristusbevidstheden.

Med mindre du er villig til at blive som et barn og træde ind i det himmelske rige igennem porten af enkelthed, vil du måske aldrig finde vejen, selvom du passerer igennem en række af endnu flere inkarnationer. At blive som et barn har flere betydninger. Sjælen er som et barn og uden at du går tilbage til dette barnlige niveau, ubehæftet af udviklingen af intellektet, vil du ikke kunne begynde ved ”udgangspunkt” af atomets sæde i ånden eller den psykiske rod. På en anden måde, for at gå tilbage til udgangspunkt i barndommen, bør du være beslutsom ved kontakten med dit indre barn, som moderne psykologi kalder ”dit indre barn fra fortiden”.

Du må vokse gennem årene og vælge og dele de absolut bedst egenskaber fra dine forældre, lærere og søskende samt alle der er omkring dig. Du må adskille dig fra negativiteten ved at trække de mørke tråde ud af dit ”klæde” (det udødelige solar legeme – din åndelig brudekjole for det alkymiske bryllup til Kristusbevidstheden – eller den universielle Kristos). Du kan væve klædet om, men det kan ikke opnås alene med psykologi eller behandling. Selvudvikling er nødvendig.

Mennesket må ønske udødeligheden mere end alt andet og værdsætte deres mægtige fødselsret, hvis de bevidst vil opnå udødeligheden i her- og nuet. Skønt den stille flamme af identitet brænder på hjertets ”alter” i alle Guds børn, skal sjælen formå denne flamme til sig selv, med et ritual af assimilation (optagelsen). For den guddommelige hensigt med et menneske-liv er selve menneskets genkendelse af udødeligheden fra opdagelsen af sit eget ”Jeg er” Nærvær inde i sjælen.

Det skal forstås, at ”udødeligheden” er en gave synonym og samstemmende med livet. Det er en fødselsret, men mængden af forkerte tanker og følelser har alt for længe sløret denne sandhed. Lysets guddommelige energi er den livgivende essens for alt og alle.

Den mest allernådigste gave fra Gud til enhver livsstrøm er totaliteten af Væren – ikke et lille fragment men totaliteten af denne fantastisk realitet. Men bedrageriet fra sanserne har holdt mennesket fra at realisere – med fuld styrke – at alt det der er af den uendelige natur findes inden i sig selv. Fra drømmen om en delvis viden må mennesket vågne op til pragten af sig selv i alle ting.

Guds liv er tilstede i mineral, plante og dyreriget og gennemtrænger den usynlige verden af natur ånder – en rigdom fyldt med ”elemental” liv – de glade nisser, feer, alfer og divaer osv. Hele denne vidunderlige skabning er skænket med en portion af guddommelige intelligens og er anset for Guds ”fodskammels” rige. Disse riger var oprindeligt placeret under menneskets herredømme, som Gud i manifestation. Men igennem besmittede vibrationer af ondskab har naturen absorberet den menneskelige uperfektion og de vilde og grusomme egenskaber fra rovdyret er anset for at være dyriske. I virkeligheden, når sandheden om livet er kendt, og arkiverne er læst fra Akashaen (det kosmiske bibliotek), samt akkurat læsning af den planetariske aura, vil det kunne ses at dyr såvel som det elementale liv, har absorberet de grove og nogen gange groteske egenskaber fra selve menneskeheden.

Fra udstrålingen af glæde, venlighed og taknemmelighed vil naturen endelig opnå det uberørte stadie af Edens perfektion. Hermed vil ”ulven bo med lammet, leoparden med gedekid, kalven og den unge løve sammen…”. Loven i den vilde jungle vil være ophævet med Kristi kraften og de mennesker, der er så heldige til at være endnu på planeten, vil være oplyst som den levende Kristus.

Det kødelige sind er og burde være genkendt som et aspekt af det ”uendelige” sind. Men det har forvildet sig langt fra den oprindelige og guddommelige hensigt. Sindet er blevet til en kanal for negativitetens slam. For at fjerne den negative programmering i sindet, må det første skridt være at forstå sin egen virkelige sandhed (identitet).

Menneskets åndelig natur, som er Guds skabning, kan kun realiseres igennem Guds sind. Derfor kan det kødelige sind, som er behersket af egoet, ikke kende til Guds sind og realitet: ”At være kødeligt indstillet er døden, at være åndeligt indstillet er liv og fred”. Desværre er det kødelige sind i konstant fjendskab imod Gud, og derfor er det ikke underlagt Guds lov. Det kan det aldrig være.

Problemer med forståelse af denne lærdom, er forbundet med menneskets identifikation med det ydre (overfladiske) lag af bevidsthed, det kødelige sind med de gamle og velkendte personlige karaktertræk. Det er ens egen identifikation med navn, familie, race og klasse, der er med til, at mennesker glemmer deres guddommelige identitet.

Et andet problem med menneskets selv-identifikation med Gud er forbundet med hvert sit lavere legeme. Disse ”sjæls-vehikler” og deres evner er nødvendige for at forstå ”Sandheden” på det fysiske plan. Men de har også en belægning af illusion, som laver både problemet og løsning på den definition af ”Væren” (at være) uklar. Op til i dag er der mange der erklærer de tror på Kristus som deres frelser, men nægter heftigt at Gud er deres eget virkelige Selv. Sådan er naturen i det kødelige sind. Sindet farver de fire lavere legemer med et slør af non-identitet med den levende Gud, og herfra må sjælen reddes af den levende Kristus.

Da Jesus sagde… ”De fattige har I med jer altid”, refererede han til det faktum at mennesket under påvirkning af de kødelige sanser, altid er i processen af at afkaste den forarmede sans af et materialistisk liv – til Guds liv i overflod. Indtil et menneske er færdig med denne proces forbliver det fattig både åndelig og materielt.

Mesteren sagde også… ”Sønnen (det indre lys) af mennesket er kommet for at frelse det som er tabt”. Disse ord betegner, at en del af menneskeheden har vandret fra Guds hensigt med livet. Dvs. at en del sjæle med deres frie vilje, valgte at prøve de forskellige ”kostumer” af kødelig logik. Men nu, efter denne fortryllende stil, vil disse sjæle ikke afklæde disse klæder. De foretrækker ikke renheden af ”templets” dragt. Men ligeså meget som disse sjæle vandrer på den forkerte vej, kan de ikke defineres som, eller forblive et spejlbillede af et samlet og vidunderligt, perfekt billede af Gud – for det ønsker de ikke! Det skal forstås, at de som har deltaget i fejltagelser er under en påvirkning fra sjælens bevidsthed, og denne bevidsthed manifesterer sig i menneskets personlighed. Hermed har sjælen tilladt sin egen energi at flyde konstant i og med uperfekte mønstre.

Denne mis-kvalificerede energi og tilstand er blevet til en form af verdslig uvirkelighed til dem som tror på de materielle sanser her i manifestation – og de vil forsvare dem med deres (materielle sans af) liv. Sjæle der har identificeret sig med menneskelig selv-miskvalifikation, har faktisk alt for længe brugt millioner af år i en falsk tro på det kødelige liv inkarnation efter inkarnation. De har i det samme tidsrum vedvarende ignoreret den mægtige mulighed for forståelse og accept af deres eget guddommelige Selv.

Den indre Kristus (Kristus bevidstheden) er det store ”mellemled” for ethvert menneske mellem sig selv og Guds perfektion – det guddommelige Selv. Men det spolerede eller ”forfaldne” sjælebillede (dvs. for lav i frekvens og vibration), er blevet til fokus og gentagelse af mennesket gang på gang. Derfor er det dette ”selv-indoktrinerede” billede, som er tilladt af den forblændede frie vilje, der skal genvindes og renses grundig, så at sjælen kan igen motivere arbejdet efter det perfekte Kristus billede.

Kristus energien kan genindsættes i de fire lavere legemer med et kald efter hjælp samt en ”handling” af ens frie vilje, der endelig vil bydes velkommen af det virkelige Selv. Dette kald for frigørelse fra det kødelige sinds tyranni er et nødsignal som igangsætter de hjælpende kræfter fra livets højere planer. Kald dit guddommelige Selv, kald den højeste hersker i universet, Gud. Bekræft i dig selv flere gange ”Guds Lys svigter aldrig!” Og husk det mægtige og elskede ”JEG ER” Nærvær inden i dig ER Lyset!

Den store lov om menneskets væren er… ”fordi Du er, Jeg er!”. Uden identiteten med Gud vil alt liv ikke eksistere. Gud er Liv, og det er den større Sandhed som omfatter den mindre manifestation eller (man-i-festation). Men at sige livet er Gud som er sandt, er problematisk med mindre livet, som udtrykkes af mennesket, er ”Livet” som Gud har skabt det.

Menneskets ydre form er kun ”Gud-lignende” når den udtrykker guddommelige kvaliteter. Mennesket i sig selv er kun en manifestation af Gud, når han/hun udtrykker Gud-lignende egenskaber. Hans/hendes identitet er Guds identitet, når han/hun selv identificeres med Gud igennem ord og gerning identisk med Gud. Og det er muligt, ellers vil Jesus aldrig have sagt…. ”Bliv derfor lige så perfekt (på samme facon) som Faderen i himlen er perfekt”.

Den store lov er Ordet i handling, og vil dømme hvert menneske alt efter sine egne ord, handling, motiver, intention, tanker og følelser. Disse sande udtryk af Selvet, som åbenbarer det et menneske tænker i sit hjerte, vil identificere sig med hans/hendes vilje, enten den kødelige natur fra det onde eller naturen af selv Gud med Hans retfærdighed i handling. Mennesket dømmer selv sit eget uperfekte billede eller retfærdiggør sig selv i Guds billede med sit hjertes kvalitet. Det vil altid kunne afsløres med hjertets vibrationer (eller mangel af samme), resultatet af et menneskes egne ord og gerning.

Menneskeheden er ikke her for at dømme eller kritisere hinanden, men for at konstatere de ikke selv kommer til at blokere en andens livsstrøm. Dette må de komme i forkøbet ved, at genkende perfektionen af deres egen væren og at give overlegenhed til dette udtryk, mens de sætter pris på den samme mulighed for medskabninger.

Gud, i Hans enorme program, har givet til menneskeheden frugterne fra Åndens rige. Han har sørget for i denne inkarnation fornyede muligheder til dem, der dumpede i deres første, anden eller tredje og følgende kampe, for opnåelsen af fuldkommenhed. For de mennesker som ikke er på ”vejen”, er der sørget for en håbefuld sammenhæng, så at de måske en dag vil genkende livets fantastiske hensigt og således blive til en del af fortropperne i rigdommene af engle, elementaler og mennesker, der stadig søger kosmisk ekspansion og skønhed i livet alle steder.

Når mennesket er villig til at overgive den forandrende, død-centrerede og kødelige personlighed til den tilvundne identifikation med det guddommelige, vil de i dette øjeblik opnå den virkelige udødelighed. Denne overgivelse er vidunderlig og er en genfødsel med kraften fra Helligånden – ”Med mindre I bliver født igen…” – Det er en overførelse af bevidstheden fra kødeligheden til Åndens domæne mens menneskets bevidsthed er i fysisk form. Når denne overførelse sker, behøver kroppen ikke længere at være en belastning for sjælen. Den kan nu sørge for det nødvendige tilbehør, som vil assistere sjælen og aktivere ”opstigelsen” af bevidstheden, hvor en sammensmeltning af de fire lavere legemer (det totale menneske) vil ske med hjertet af sit guddommelige Nærvær.

‘Husk de af jer, der har svært ved at acceptere sandheden om reinkarnation, fordi du ikke med dit ydre sind kan huske alle begivenheder fra fortiden, skal vide at det er sjælen og sjælens hukommelse, som vil integrere alle erfaringer til en omfattende helhed. Den objektive bevidsthed er naturligvis begrænset til hukommelsen af begivenheder i dit nuværende liv, og det bliver sådan indtil lektionen er lært og opnåelse af sjælens hukommelse viser med krystal klarhed, mønstrene af livet som vil integrere altet af Selvet med altet fra universet. Når dette sker, vil det ikke formindske glæden, men en ufattelig enorm forstørrelse af glæde vil erfares, fordi der sker en naturlig udfoldelse indefra af guddommelig hukommelse.

Mennesket er ved at blive en gud! Men du kan aldrig blive det, så længe du er påvirket af jordiske tanker. Man kan aldrig vide eller lære dette med verdslig viden. Ting af denne verden betragter Gud som tåbelige. I Guds øjne er de eneste virkelige værdier dem, som befrier mennesket fra en fordunklet væren der skjuler ”Solen” (det indre lys) fra menneskets øjne. Det er ”Solen” som vil vække menneskets åndelige sanser og hjælpe mennesket at se og forstå Sandheden. Gud elsker en glad giver, så de som med glæde overgiver sig til hans program af håb, både for sig selv og verden, er forløbere i forståelsen af den store, brændende realitet (det indre lys) i alt og alle. Disse mennesker, ikke alene ønsker at være frie, men de VIL opnå deres frihed (frelse).

I større udstrækning kontrollerer ydre omstændigheder menneskelivet. Men mennesket skal genkende det indre slægtskab med sjælen, og akkumulation af god og dårlig karma (handlinger), er den virkelige igangsætter for deres skæbne. Derfor, med at forstå ens indre realitet er en væsentlig del af ”herredømmet” over verdslige påvirkninger. At overtage herredømmet betyder at være bevidst om det kosmiske potentiale der har været implanteret inden i Selvet. Denne potentiale er en gave fra den levende Gud, og herfra skal man begynder at vise den ydre verden det smukke mønster, Gud har planlagt for enhver.

En af de største fejltagelser mennesker laver, er at forsømme manifestationen af Guds plan – først i den ”indre” verden, i sindet, og derefter i den ydre verden. Den guddommelige plan er fortroligt involveret med underfundigheden af den indre udstråling fra den guddommelige bevidsthed i mennesket.

Renselse af bevidstheden er en vital forudsætning for de mennesker, der virkelig vil finde ”vejen” til Gud. Mennesket er i sandhed en ”gud” i eksil, men man behøver ikke at blive det. Du kan rense din verden igennem arbejde i Skaberens tjeneste, eller du kan påkalde den kosmiske lysenergi til at omfavne dig i ”flowet” fra Kristus-bevidstheden. Alt for mange mennesker, som søger Lyset, misforstår at de selv har skabt, hvad nogle vil kalde ”en bunke snavs”. Og de ved ikke, at de aldrig kan fuldføre det smukke arbejde af sjælens udfoldelse, indtil de har igangsat deres energier i en proces for renselse.

Nedstigelsen af Gud i formens verden er den mulighed for personligheden, (formens bevidsthed), igennem Guds individualiserede natur, til at opnå fuldkommen guddommelighed. Din egen Kristus bevidsthed er hjørnestenen af templet, og er den mægtige åbning til livets springvand. Når denne ”åbning” bliver forstørret – igennem udvidelse af dit eget klarheds niveau og opmærksomhed – vil de udfoldende realiteter fra Selvet medbringe freden, og samtidig kommer der en bedre opfattelse og viden om Loven.

Det er helt naturligt, at mennesker er angst for døden, men nogen vil være overrasket, når de hører at sjælen har en større angst for at blive født til formens verden end at forlade den. Vi tænker og taler om himlen som vores evige hjem, men vi lever som om Jorden er den evige bolig. Når det himmelske hjem er i dig, er din bolig ikke længere vigtig. Og fordi du kan kommandere ”elementerne” omkring dig fri, kan du tage herredømme over miljø omstændighederne. Du kan skabe gennem skønhed et sted Gud selv vil kalde hjemmet!

PAULINE: ”Det er min opfattelse, at mennesker skal begynde at betragte sig selv som sjæl med en krop og ikke, som man plejer at sige/tænke, jeg er legemet med en sjæl. Det vil gøre stor forskel i forståelsen af ens egen åndelige udvikling”.

Angående den femte dimension… Vores planet, Moder Jord, samt hendes befolkning er midt i processen af, at forlade den tredje dimension (baseret på kulstof) og skal nu ophøjes til den femte dimension (baseret på silicium) med de højere energi-vibrationer. Efterfølgende er en forklaring om den femte dimension.

Grib Perlerne

En samling af ”perler” fra visdommens uendelige kilder……


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.