VEJLEDNING TIL UNGE MENNESKER – DEL 3

 

Youth 4 images

 

Hele arbejdsgrundlaget i vor tid er forkert på grund af menneksets livsmønster og måden den påvirker ungdommen.

 

 

Stimulanserne

 

Når Jeg taler om stoffer, mener jeg ikke blot de rusmidler, som unge mennesker nu om dage anvender, men også de mange andre former for stimulanser som bruges af mennesker, for de anrette alle skader på menneskets højere legemer.  Lægevidenskaben har været i stand til at pege på nogle få specifikke legemlige lidelser, som kan tilskrives brugen af alkohol, cigaretter, og andre urte stimulanser, men de har endnu ikke klarlagt, hvori deres virkelig skadevirkning består.  Den disharmoni, som stimulanserne påfører de højere legemer, er usylig for mennesket.  Jo mere man indtager af disse stimulanser, desto mere uharmonisk bliver man, og kommer gradvis i en tilstand, der gør det umuligt at træffe rigtige beslutninger om måden, hvorpå man bør styre sit liv.

 

Derfor består der i dag den fare, at mange unge i den grad har misbrugt deres legemer, at de kun har ringe chancer for at finde ind på deres skæbnebane igen, ikke blot på grund af de skader som deres fysiske legemer har lidt, hvad angår nerver, hjerne, og forbindelsesleddet mellem hjernen og bevidstheden, men også fordi de har bragt sig i en position, der gør det umuligt for dem at genvinde en normal tilstand eller fortage en realistiske bedømmelse af deres tilstand.  Det er vanskeligt at fortælle en beruset person, at han begår en dumhed, for han vil aldrig acceptere det.  Det samme gælder brugere a narkotiske stoffer eller cigaretter.  Deres ego er i den grad styret, at det er umuligt at få kontrol over det.

 

 

Tiden Til At Handle

 

Den tid er forlængst forbi, da unge mennesker kunne fortfare i deres lediggang.  Det er tid til at handle.  Tiden er inde til at arbejde, som mennesket aldrig før har arbejdet.  Det betyder ikke, at han skal arbejde i døgndrift, uden ophold, uden tid til at tage sig af den åndleige udvikling og opløftelse, men at hele arbejdsgrundlaget i vor tid er forkert på grund af menneskets livsmønster.

 

Hvis I ser tilbage på mange af de store Mestres liv, vil I opdage, at deres livsmønster var enkelt og dog aktivt, og at de i deres erhverv betjente sig af deres hænder ligeså vel som af deres hoveder.  De inkarnerede ikke ind i det, man uanset tidalderen kunne kalde for tidens teknologiske eller politiske topstillinger.  De valgte et enkelt og beskedent arbejde, for det er ved at være således beskæftiget, at man bedst harmoniserer sin væsensenhed.  Man kan måske endog sige, at jo enklere et arbejde man har, desto lettere er den vej, som fører til legemlig harmoni.

 

At Forandre Samfundet

 

I dag er der mange stillinger, som de gamle sjæle, som nu inkarnerer i fysiske legemer, hverken vil eller bør påtage sig.  Alt hvad der medfører prostitution af Dyre-, Plante-, Mineral- eller Menneskeriget bør selvfølgelig forkastes, men en ting, som unge i dag ikke altid er klar over, er, at de ikke ændrer samfundet ved at undgå det og i afsondrethed at opbygge deres eget livsmønster men ved netop at gå ind i samfundet for at demonstrere deres livssyn.  Samfundet kan kun ændres indefra, og det er først og fremmest med dette mål for øje, at de unge i dag er inkarneret.  De er inkarneret for at lave om på samfundet.

 

Når jeg i denne tid ser mig om i verden, kan jeg se den indflydelse, som unge på en lang række områder har haft.  De har bragt et frisk pust til mange af samfundets institutioner og formaliserede livsmønstre.  Unge mennekser i dag er ikke indstillet på automatiske at tage imod de domme og normer, som de ældre, som formodes at være dem overlegne, står for.  De medbringer derimod en viden og en visdom, som de har erhvervet sig gennem mange inkarnationer, og langsomt er de ved at forandre samfundet.  Men forandringer indfinder sig ikke så hurtigt, som de burde, fordi mange unge i dag ignorerer deres forpligtelser og fornægter de ansvar, der påhviler dem, ikke blot overfor dem selv, men også overfor deres Skaber.

 

 

Den Indre Ligevægt

 

Hvordan skal de unge i dag så forandre sig, så de kan blive ansvarsbevidste medlemmer af samfundet og opfylde det skæbneforløb, som de har indvilliget i at følge?  Først skal I huske på, at det er det enkle i livet, som bringer jer videre.  Derefter må I lære at blive ligevægtige, at styre jeres følelser.  I må indse, at der ikke er nogen verdens grund til, at der skulle optræde sygdom i menneskelegemet.  Erkend at det er sjælens tempel, og bring det i overensstemmelse med alt de som omgiver jer.  I må gennem meditation, koncentration, og især indre ligevægt lære at kontrollere jeres krop, opløse sygdomme, fjerne kødets svagheder, at spise og nyde Jordens frugter, som det er jeres ret, men ikke at lade jer styre af mad og drikke.

 

For det tredje må I bringe jer i overenstemmelse med naturen.  I må blive ét med den.  Bliv bevidste om vinden, bjergene, regnen og træerne.  Lær at lytte til dem.  Lær at kommunikere med dem, at erkende elementalerne og devaerne, og vide at også de har en funktion at udføre, som I må respektere.  For det fjerde må I lære at stå i inderlig forbindelse med jer selv og Guden i jer, så at I i krisetider kan vide, hvad I skal gøre, at der ikke må være nogen tvivl, usikkerhed eller tøven:  der skal kun være den sikkerhed, som kommer fra jeres sjælelige udvikling, som skal fortælle jer, hvad I skal gøre, så I, når ulykker er forestående, ikke vil være til stede, og at I, når sygdomme truer, ikke vil lide.

 

 

Giv Viden Videre

 

Det er klart, at I, hvis I skal nå disse fire mål, må føre et liv, der er væsensforskelligt fra det, som samfundet i dag foreskriver.  Lad det være således.  Det er ved at leve på en sådan måde, at man opnår at ændre verden, men husk at denne måde at leve på skal opleves af andre, det skal leves blandt verdens folk, og at I skal arbejde sammen med dem, som ikke forstår jer for at giver denne viden videre.  Hvordan skulle al denne viden for eksempel kunne overbevise dem, som gennem deres politiske og økonmiske synspunkter nedbryder det eksisterende samfund, hvi I ikke indtager en position, hvorfra I er i stand til at påvirke dem?  I skal arbejde blandt mennesker, demonstrere jeres synspunkter for mennesker.  I skal give jeres viden videre til mennesker.

 

 

Valget

 

Derfor siger jeg til vor tids unge:  denne planets fremtid er i jeres hænder.  Der vil stadig inkarnere mange udviklede sjæle, som skal spille en vigtig rolle under den kataklysme, som skal indtræffe, men det er jer, som nærmer jer trediveårsalderen, som har ansvaret for overgangsperioden, som skal stå ansigt til ansigt med død, sygdom og ødelæggelse.  Hvis I ikke nu etablerer den måde at leve på, som I har kendt før, så vil I også lide mange mindre udviklede sjæles skæbne, og omkomme.  Som altid er valget jeres eget, men husk at mange af jer døde under kataklysmen i Atlantis af netop den samme årsag:  I var ikke rede til at tøjle dette ego og til at se ud over jer selv, på jordelivets mål.  I står nu over for det samme valg.  Karmas Herrer har talt.  Hvad vil I svare??

 

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.