VEJLEDNING TIL UNGE MENNESKER – DEL 2

 

                           young people 9

Når man betragter, hvordan mange unge mennesker lever i dag, må man sige, at deres grundlæggende motivation er den at belønne sig selv, og dette mål har de helt og holdent overtaget fra deres forældre og det samfund, de er vokset op i.

 

 

Uvidenhed

 

Mange unge er heller ikke vågne, for egentlig svarer manglende opmærksomhed til selviskhed:  det er uvidenhed om andre menneskers behov, det er dét at tænke på sig selv med udelukkelse af alle andre.  Unge mennesker i dag er for størstedelens vedkommende selviske.  De har ikke lært de værdier at kende, som ligger i virkeligt familiesammenhold.  De kender ikke til de værdier, der ligger i et ægte gruppe- eller samfundsliv.  De har kun lært at efterligne deres forældre og samfundet, som belærer dem om, at man først skal tage sig af sig selv, derefter af sin familie, så af landet og først til sidst af verden.

 

 

Manglende Vejledning

 

Hånd i hånd med den moderne civilisations sammenbrud går tilbagegangen for den organiserede religion.  Det er skæbnebestemt, at det skulle ske, men der har intet indfundet sig, som kunne træde i dens sted, og derfor har denne åndelige vejledning, som ethvert ungt menneske er berettiget til at modtage, fuldstændig manglet.  Derfor ser man de unge, som lever i et overflodssamfund, som støtter dem i deres luner og indfald, i stadig søgen efter en eller anden form for vejledning og et formål med deres liv, som appellerer til ego´et, selv´et.  Man må dog ikke tro, at mine ord sigter alle unge i dag, for det gør det ikke.   Mange unge mennesker får vejledning, er motiverede, og opfylder deres skæbne.

 

Men… der er alligevel mange fortabte sjæle, som ikke får denne vejledning, som ikke følger deres skæbnebane, og som er årsag til mange bekymringer, for det er de unge af i dag, som skal grundlægge den Nye Tid.  Iblandt dem er der mange sjæle af stor visdom, og mange som har gennemgået en lang udvikling, men fordi de som børn ikke er blevet stimuleret og opmuntret på rette måde, så tillader de deres personligheder at overtage deres hele væsen i en grad, så de kun tænker på deres personlighed og ikke på deres højere selv.  Det er til disse unge, at denne artikel er henvendt.

 

 

Søgen Efter Formålet

 

Mange af jer har en lang udvikling bag jer, hvorunder I i tidligere inkarnationer har oplevet livsniveauer, der ligger meget langt fra det, hvorpå I befinder jer i dag.  I kan se tilbage på tider, hvor der fandtes sand åndelighed på Jorden, den store atlantiske tid hvor menneskelegemet ikke var af så tæt et stof, da Jorden ikke som nu var hærget af ødelæggelser, sygdom og disharmoni, og I længes efter endnu en gang at opleve dette udviklingsstade.  Derfor anvender så mange unge mennesker i dag rusmidler, for i deres sjælelige hukommelse findes der minder om brugen af berusende stoffer i Atlantis´ dage.

 

Tempelpræsterne i Atlantis anvendte stoffer, men jeg vil gerne understrege, at de kun anvendtes af udviklede sjæle, som mange gange havde været ignnem fysisk og åndeligt krævende indvielser, og som anvendte disse stoffer under den strengeste overvågning og kontrol, med de allerreneste hensigter.  I dag bruger unge mennesker stofferne som en flugt, for at undgå at indse det fysiske livs realiteter.  Når de ikke kan forstå det liv, som omgiver dem, når de ikke kan se, hvad formålet er med det, så prøver de at nå et andet eksistensplan og håber at finde mening dér.

 

 

Stoffernes Bivirkning

 

Jeg kan ikke indtrængende nok advare mod de faremomenter, der ligger i dette.  Stoffer kan hæve én til højere bevidsthedsplaner, og det gør de da også, det kan ikke nægtes, men på denne måde overvinder man den indbyggede forsvarsmekanisme i legemet, som Skaberen viseligt har forsynet jer med.  Medmindre I er i fuldkommen harmoni og ligevægt og besidder tilstrækkelig visdom, forståelse og viden til at erkende det, som findes på de højere eksistensniveauer, og være klare over, hvorledes I skal forholde jer til det, som møder jer dér, så vil alt, hvad I kan opnå være at sætte hele jeres inkarnation på spil, for I vil i den grad bringe

er selv ud af ligevægt, at I vil blive ude af stand til at opfylde jeres skæbne.

 

Hvilket formål er der i at udforske de højere eksistensniveauer, hvis man er ude af stand til at forstå dem?  Hvorfor opleve de højere planer, hvis man ikke kan føre disse oplevelser tilbage til det fysiske plan på en forståelig og definerbar måde, for hvorledes skal man beskrive astralverdenens farver og former gennem de farver og former, som findes på det fysiske plan?

 

Desuden er stoffernes virkning på kroppen i allerhøjeste grad skadelig.  Lægevidenskaben har endnu ikke gjort sig det klart –  jeg vil ikke her komme ind på specielle sygdomme  –  men selv de stoffer, som betragtes som harmløse, har en varig virkning på mennesket fysiske legeme, for de skaber disharmoni mellem menneskets højere legemer.  Hvis mennesket blot kunne se den virkning, som stoffer har på hans æteriske legeme, det som befordrer energien, ville han blive bestyrtet.  Stoffer hærger dette legeme, så det fører til tab of energi, med deraf følgende apati eller dårligt helbred.

 

 

Læren om Det Fysiske Plan

 

I er kommet til Jorden for at lære om det fysiske plan, ikke om det astrale, følelsesmæssige eller mentale plan:  I er inkarneret på Jordens fysiske plan for at lære, hvad Jorden rent materielt har at lære jer i netop denne tid, og det er kun tilrådeligt for jer at anvende stoffer, hvis I er nået langt i jeres udvikling og er fuldkommen klar over, hvad der sker, når I stiger til de højere eksistensplaner.  Lad de store Mestre, som er inkarneret på Jorden, være jer et eksempel, for de har aldrig hverken forkyndt eller praktiseret brugen af stimulanser for at nå højere bevidsthedstilstande.  De har altid sagt, at mennesket skulle nå disse ting gennem sin egen indre udvikling, og at han måtte arbejde af alle kræfter for at nå til kundskaben om sin Skaber.  Men for en stor del af denne tids unge, som kun har kendt til lediggang, er det den letteste og hurtigste vej, som har den største tiltrækningskraft.

 

Artiklen forsættes…. (Del 3)

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.