DE 10 BUD OPDATERET — DEL 2

26 November 2011 | 10 Bud Opdateret | Tags:

 

10 bud 2 index

Ligesom for Jøderne, da de for tusinder af år siden flygtede fra Ægypten, forekommer det, som om der ingen orden findes i verden.  I sådanne situationer har mennesker en tilbøjelighed til at klynge sig til falske ideologier, falske guder, og til at frembringe deres egne substituter.

 

 

Det Andet Bud fra Biblen

 

“DU SKAL IKKE GØRE DIG UDSKÅRET BILLEDE ELLER NOGEN LIGNELSE EFTER DET, SOM ER I HIMMELEN OVENTIL, ELLER DET PÅ JORDEN NEDENTIL, ELLER DET SOM ER I VANDET, UNDER JORDEN.  DU SKAL IKKE TILBEDE DEM OG IKKE TJENE DEM; THI JEG, HERREN DIN GUD, ER EN NIDKÆR GUD SOM HJEMSØGER FÆDRES MISGERNING PÅ BØRN, PÅ DEM I TREDJE OG DEM I FJERDE LED, PÅ DEM SOM HADE MIG; OG DEM SOM GØR MISKUNDHED I TUSINDE LED MOD DEM, SOM ELSKE MIG, OG MOD DEM SOM HOLDE MINE BUD”.

 

Dette Bud siger klart, at en svigtende forståelse af den sande Gud ikke giver jer adkomst til at skabe jer falske guder eller afguder.  I må ikke give noget afgudsbillede gudeværdighed.  I må ikke udvælge jer nogen mindre skabninger, om de så end er mere udviklede, end I selv er det, og gøre dem til guder for at tilfredsstille jeres egne fortabte ego´er.  Når mennesket lever i en verden af så umådelig udstrækning, ikke blot Jorden men også Rummet, er det let for ham at føle sig fortabt.  I vor tid synes det, som om verdensbegivenhederne er ved a løbe fra ham.  Der er megen ondskab.  Der er meget vold.  Det almindelige menneske synes ikke at have nogen kontrol over begivenhederne i sin egen hverdag.

 

Ligesom for Jøderne, da de for tusinder af år siden flygtede fra Ægypten, forekommer det, som om der ingen orden findes i verden.  I sådanne situationer har mennesker en tilbøjelighed til at klynte sig til falske ideologier, falske guder, og til at frembringe deres egne substituter, som de støtter sig til og er afhængige af, det være sig en gud eller penge, magt, indflydelse, jordbesiddelser eller andre materielle guder:  alle er de billeder af en gud, som mennesket selv har skabt.  De afspejler på ingen måde Sakberens vælde, den ligger uden for jeres erkendelsessfære.

 

 

En Påmindelse

 

Det andet Bud er en advarsel til mennesket om ikke at give nogen falske gude sin tro og en påmindelse om, at han, uanset hvor langt hans bevidsthed er nået, på ethvert punkt i sin udvikling vil skabe sig en “Gud”, en “Gud” som han lige netop kan fatte.  For nogle vil det være en helgen, en viis mand, en Guru, en folkelig frelser, endog en Mester på et højere eksistensniveau.  Er I nogen sinde standset op for at overveje, hvorfor I egentlig behøver en “Gud”??  Det kan måske lyde lidt hårdt eller irreligiøst, men i grunden behøver I ingen “Gud”.  I skal selvfølgelig prøve at blive opmærksom på den sande Gud og søge at opfylde den plan, Han har lagt for Jorden, men det er en ganske anden sag.

 

 

Ingen Straffende Gud

 

I dette bud tales der om en Gud som vil straffe: “…FOR HERREN DIN GUD ER EN NIDKÆR GUD…”.  Dette implicerer, at hvis I ikke følger denne Guds ønsker, vil han falde over jer og straffe jer indtil tredje eller fjerde generation.  Denne Jords sande Gud er ikke nogen straffende Gud.  Han og de Væsener som behersker, styrer, og hjælper denne Jord er for længst kommet udover det punkt, hvor de betjener sig af straf, for der er ikke noget formål i at straffe et væsen, der ikke forstår.  Denne Jords sande Gud er en kærlighedens Gud, en hjælpende, viis og upartisk Gud.  I har på Jorden modtaget det frie valgs guddommelige gave, hvorved I kan gøre fremskridt ad den vej, I har valgt.

 

Undervejs vil I forståeligt nok fejle, men den Jordiske Lov siger ikke, at Gud vil straffe jer for jeres handlinger, men derimod at I skal lære af jeres egne fejl, for ved de handlinger I nu gør, sår I en sæd, der vil bære frugt i fremtiden.  Det I gør nu – den måde hvorpå I behandler jeres land, jeres medmennesker og Jordens riger – vil få betydning både for jer selv og for de væsener, som skal inkarnere efter jer.  I forurener denne Jord ikke blot for jer selv men for jeres børn og børnebørn, og det karma dette medfører skal udsones i løbet af de mange, mange liv, I endnu skal leve.

 

 

Det Tredje af Biblens Bud

 

“DU SKAL IKKE TAGE HERREN DIN GUDS NAVN FORFÆNGELIGT; THI HERREN SKAL IKKE LADE DEN VÆRE USKYLDIG, SOM TAGER HANS NAVN FORFÆNGELIGT”.

 

Dette er en fejl, som er lige så almindeligt forekommende i dag, som den var det for tusinder af år siden, for mennesket går i sine jordiske handlinger stadig ud fra sine falske guder.  Mennesket skaber sine egne religioner.  Han tager de store Mestres eksempel, de Mestre som har inkarneret på Jorden, de ord de har talt, de livsmønster de har demonstreret, og fortolker dem så de retfærdiggør hans egne handlinger.  Kirkerne omformer de store Mestres ord, opfinder motiver for den måde de levede på, og skaber religioner, som mennesket siden følger; og mennesket tror, at han adlyder Guds viljer, og adlyder Kirkens og ikke Guds bud.

 

 

Fejlfortolkninger

 

For at finde tryghed og give sit liv mening må mennesket skabe sig en gud, og han vil derfor vende sig til enhver tilforladelig gudeskikkelse, som bliver forevist ham af hans tids præster eller gamle.  Det er så let at vildføre mennesket i Guds navn.  Ligesom der ingen sand religion eksisterede for mange tusinde år siden, da disse Bud blev overgivet til Moses, så er der heller ikke i dag nogen sand religion i verden.  Hver af dem fejlfortolker eller forandrer beydningerne, begivenhederne eller de lærer, som er blevet fremsat af store Mestre, og de beder mennesket om at følge Kirkens forestillinger om Gud, snarere end Gud selv.

 

I må være klare over, at mange vil begå de mest forskelligartede handlinger i deres “Guds” navn.  De vil sige, at “Gud” er på deres side, at han hjælper dem, fører og inspirerer dem, og i deres “Guds” navn vil de udøve onde gerninger verden over.  De vil gøre alt dette til deres “Guds” ære, en “Gud” der i virkeligheden kun findes i deres egen bevidsthed.  Vær derfor på vagt over for enhver som prædiker til jer om “Gud”, for det vil dreje sig om HANS forestilling om Gud.  Der findes kun én Gud, der for hver enkelt af jer eksistere i dette øjeblik, og det er jeres egen bevidsthed.

 

Artiklen fortsættes…. Del 3

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.