DET UNIVERSELLE MENNESKE — DEL 2

Universal man 3 images

 

Udviklingstrin

 

Ved sin første jordiske inkarnation vil et menneske selvfølgelig ikke udvise så fremskreden en bevidsthed og udvikling, som dem, der er gået gennem tusinder af inkarnationer.  Prøv derfor ikke at påtvinge et uudviklet menneske en livsform, som han hverken forstår eller behøver.  I skal respektere ethvert menneskes individualitet.  Betragt enhver som jeres broder og hjælp ham so godt I kan.  I skal leve op til det ansvar, der påhviler en mere udviklet sjæl og sikre jer, at den hjælp I giver passer til modtagerens udviklingstrin, og at den ikke afbryder ham i hans søgen efter bevidsthed.

 

Den Største Fejltagelse

 

En af de største fejltagelser, som blev begået i det 19. og i det 20. århundrede, har været, at man tvang koloniernes indbyggere, de indfødte som man sagde, til at antage vestlige forestillinger, religioner og trosretninger.

Der er blevet skabt megen karma, som skal betales tilbage. Ligesom individer har en skæbne, når de inkarnerer, så har lande det også, og ligesom den enkelte ophober karma for sig selv, så gør et land det også. Derfor må nogle lande som helhed igennem lidelser, som andre bliver sparet for, og derfor bliver nogle lande i modsætning til andre indblandet i store krig.

 

Karmaloven gælder i lige så høj grad for et land som for et individ, og derfor vil en generation føle virkningerne af foregående generationers handlinger. For eksempel må den nuværende generation af amerikanere betale for den karma der blev skabt ved den uret, som tidligere blev begået, da man sejlede tusinder a sorte slaver fra Afrikas kyster over til Amerika, da man rev dem ud af deres naturlige hjemlige miljø og anbragte dem i forkerte og fjendtlige omgivelser.

 

Patriotisme er Nationalisme

 

Jeg nævnte før, at den eneste magt, der tilsyneladende kan få mennesker til at slutte sig sammen i krigstid, er den følelse, der kendes som fædrelandskærlighed. Under en krig kan man bringes til at yde store ofre for sit land. Måske ville man ikke være rede til at dø for nogen anden sag, men for at beskytte sit hjemland er man villig til at give sit liv.

 

 

Der er mange aspekter ved patriotisme, den har mange facetter, ligesom en diamant. Jeg vil ikke sige, at patriotisme er en uønskværdig følelse, selv om man kunne finde mange eksmpler på, at den er blevet misbrugt og anvendt til at overtale folk til at ofre deres liv for deres hjemland. Det er imidlertid interessant at lægge mærke til, at de mennesker, som har ofret sig, sædvanligvis troede på den sag, de kæmpede for. De døde i troen på deres sag og deres land, selv om andre, der stod undenfor konflikten, kunne se de fejl, som de kæmpende nationer begik.

 

Patriotisme, som ofte kaldes nationalisme, er blevet brugt som påskud for meget ondt. Når et land sætter sig for at overvinde et andet, når det vil udvide sin magtsfære, erobre ny værdier, så bliver man ofte tilskyndet til at føle fædrelandskæarlighed. Man får at vide, at man har lov til at dræbe for sit fædrelands skyld, at det er påkrævet. Man gør, som det forventes. Man kæmper for sit land.

 

Når et land bliver angrebet, slutter mænd og kvinder sig sammen og er parate til at dræbe for at forsvare sig, selv om de under normale omstændigher hverken ville kæmpe eller slå ihjel. Men nu kan de retfærdiggøre noget, som de ellers aldrig ville hverken overveje eller billige. Det fåtal som ikke erklærer sig rede til at slås, som af samvittighedsgrunde bliver militærnægtere, bliver oven i købet udsat for foragt, bliver hængt ud og latterliggjort, og som regel også kastet i fængsel.

 

Jorden Som Helhed

 

I må vurdere begrebet patriotisme udfra den sjælelige udvikling, som I selv har nået. Hvis jeres sjæl virkelig er udviklet, og I erkender, at Jorden er en helhed, og at de folk, der bor på den, er ét, så vil I ikke blive påvirket af en sådan følelse. I vil ikke ligge under for lave patriotiske eller nationalistiske følelser, især når disse bliver brugt til at sammenligne en race med en anden, til at placere et land over et andet, eller til at sætte splid mellem mennesker og gøre dem hadefulde og mistænksomme overfor hinanden.

 

Man anskuer den patriotiske følelse udfra sit bevidsthedsniveau. Hvis man ikke kan identificere sig med Jorden som helhed, med Skaberen og de Højerestående Væsener, som påvirker denne Jord, så vil man naturligvis søge at identificere sig med fædrelandet. Man vil kalde sig dansker, englænder, franskmand eller amerikaner, og det vil bibringe en følelse af at høre til et sted.

Selv inden for et lands grænser vil man stadig kunne finde mennesker, der ikke føler noget tilhørsforhold til det pågældende land, men kun til en lille del af det.

 

De vil sige, at de er fra Wales eller fra Skotland, fra Østkysten eller fra Vestkysten, fra Nordstaterne eller fra Sydstaterne. De vil opfatte sig selv som dele af en mindre enhed, og vil ikke anerkende helheden. Man kan også finde mennesker, som kun føler sig knyttet til en bestemt by, og endog nogle som ikke vil identificere sig med noget , der rækker ud over deres egen families rammer.

 

En Højere Enhed

 

I vil forstå, hvor vigtigt det er, at I, samtidigt med at betydningen af hver eneste skabnings individualitet bliver bevaret, også erkender, at I tilsammen går op i en højere enhed. Hver af jer burde prøve at anskue, hvori I mener, at helheden består, og derefter gå endnu et skridt videre, når I i løbet af jeres udvikling forstår, hvor begrænset en opfattelse I har af denne helhed.

 

Efterhånden som jeres udvikling skrider fremad, vil I begynde at tænke, ikke på jeres by, stat, fædreland eller race, men på Jorden, og når I fastholder den i tankerne, vil I også begynde at tænke på Solsystemet, på jeres Skaber, og på mere fjerntliggende solsystemer.

 

I må bliver klare over, at der faktisk eksisterer et Verdensstyre inden for jeres Sollegeme. De andre medlemmer, som tilhører det, praktiserer en Verdensstyreform. Den jordiske menneskehed vil eller kan ikke deltage i dette styre, fordi den endnu ikke har udviklet sin bevidsthed i nødvendigt omfang.

 

Mennesket kæmper stadig for at fastslå og erkende sin identitet som enkeltindivid. Når den dag kommer, hvor den ganske Jord smelter sammen i én harmonisk vibration og indtager sin plads i Sollegemets Forsamling af delegerede, så vil den opfylde den hensigt som den Skaber har haft med den, og den vil give udtryk for den kraft, der ligger i dens sande vibration : UNIVERSEL KÆRLIGHED.

 

Denne Artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala“.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.