MENNESKETS BRØDRE I DET YDRE RUM

 

1989 ufo pic fra Nashville  orange oplyst

For at forstå og værdsætte denne artikel skal man erkende at mennesket er “i verden” og ikke “af verden”. Formålet med denne forelæsning er at berette for jer, hvorledes det forholder sig med jeres brødre i det ydre rum, hvilken rolle de spille for den plan, der er lagt for denne Jord, og om hvordan de netop nu er til stede inden for dens aura.


Bevidsthed og Overbevisning


Det, jeg vil fortælle jer, vil ikke på nogen måde overbevise jer om, at der findes væsener, som lever i det ydre rum, for viden om og forståelse af disse væsener er et spørgsmål om, hvilken grad af bevidsthed I er i besiddelse af.  Jeg vil derfor blot bede jer om at meditere over det, jeg vil sige, bevare det i jeres hjerter, og måske vil så engang i fremtiden denne overbevisning komme til jer på et øjeblik, som et glimt af intuition, når visse begivenheder vil finde sted, som med ét vil dreje nøglen til den dør, der åbner ind til jeres indre bevidsthed, som vil tillade den at svinge op og åbenbare det lys, den gemte.  Jeg, som taler til jer nu, kan kun forstå det liv, der eksisterer inden for Sollegemet.  Det er den begrænsning, der gælder for min bevidsthed, for jeg kan ikke forstå de bevidsthedsplaner, der strækker sig udover det, som vor Skaber befinder sig på. Det er Ham/Hende som skabte det Sollegeme, i hvilket I bor, som fødte planeterne, dette Sollegemes organer, og som skabte liv på alle disse planeter.

 

Sollegemet


Den Jord I bebor blev skabt som den næstsidste af de tolv planeter inden for Sollegemet.  Æoner, ikke i menneskelig men i virkelig åndelig tidsregning, hengik fra den første planet blev født og indtil Jordens fødsel, og derfor har alle planeter, på nær en eneste, eksisteret og udviklet sig i mange millioner år, før mennesket blev skabt.  Derfor vil bevidsthedsgraden og livsforståelsen hos de væsener, som bebor dem, nødvendigvis overgå den, som I er i besiddelse af.Jeg vil ikke tale om hvilke livsformer, der findes på disse øvrige planeter, men blot sige at de er fuldstændig forskellige fra de livsformer, der findes på Jorden.

 

Jeres videnskabsmænd vil gerne have jer til at tro, at der ikke kan findes liv på disse planeter på grund af den for høje eller for lave temperatur, der gælder dér, eller fordi der ikke er en tilstrækkelig atmosfære, o.s.v.  Det kommer af, at jeres videnskabsmænd betragter sagen med fysiske øjne.  Men i enhver stoflig celle, det være sig på Venus, Jupiter eller Jorden, findes planen eller kimen til dens potentielle vækst ifølge tingenes orden.  Et stofligt kim på Jupiter vil adskille sig fuldstændigt fra et jordisk kim, og den vil opbygge sin form i overenstemmelse med de eksistensbetingelser, der findes på den pågældende planets overflade.

 

Livsbetingelser


Mennesket er egentlig ikke noget jordisk væsen.  Han opholder sig kun midlertidigt på Jordens overflade for at komme videre i sin udvikling. Hans sjæl kommer først ned i Jordens aura i undfangelsesøjeblikket. Når ægget er blevet befrugtet,  begynder det, idet det kender arten af det liv, der findes på Jorden, at danne sig en krop i moderens skød, et legeme der er afstemt efter de livsbetingelser, som den kan finde på Jorden.

 

Jeres fysiske legemer er derfor udelukkende beregnet på at leve på denne Jord, og derfor er det så unaturligt for mennesket at rejse til andre planeter i sine rumskibe.  Fysisk set er han udelukkende skabt til at leve på Jorden.  Hvis han skal rejse til eller opholde sig på andre planeter,  må han gøre det på en måde, der væsentligt askiller sig fra den, han indtil nu har forestillet sig. Der findes altså liv på de øvrige planeter, men i en form der er ufattelig for mennesket.  Ligesom det jordiske menneske ikke kan forestille sig elementaler, feer, devaer og engle, og ikke kan fatte det liv, som strækker sig ud over det fysiske plan og sit eget livs beskaffenhed, således kan han heller ikke forstå livet på andre planeter.

 

Men dette liv findes, og har udviklet sig langt videre end dertil, hvor mennesket selv er nået.  Mange af de væsener, som befolker disse planeter, har selv gennemgået den livets skole, som Jorden udgør, og befinder sig nu på disse højere planer. Mange af de store Mestre, som har inkarneret på denne Jord, stammer i virkeligheden fra disse planer.  At de for en kort stund har båret et begrænsende stofligt legeme gør dem ikke derfor jordiske.  På samme måde hører I heller ikke til Jorden.  I kommer i virkeligheden blot i en kort periode ned til dette eksistensplan for at modtage den belæring, som Jorden kan give jer.

 

Muligheder og begrænsning

 

Fra det udviklingsstade, som de har nået, kan væsenerne på de andre planeter betragte livet i denne jordiske skole.  De forstår, hvad den åndelige eksistens inden for dette Sollegeme virkelig rummer, og har bevæget sig forbi det fysiske livs begrænsninger, og er derfor klar over, på hvilken måde mennesket gør fremskridt og kender den belæring, han skal modtage.  De undgår derfor helt at blande sig i menneskets veje, for hvis mennesket undfangede den tanke, at der fandtes højerestående væsener, som efter behag kunne stige ned og hjælpe ham gennem nogle vanskeligheder, eller som kunne styre ham ind på en ny bane, så ville det modvirke en af de grundlæggende erfaringer, som denne Jord skulle give fra sig, nemlig at mennesket må forandre sig ved egen kraft.  Dette betyder dog ikke, at en fremtidig erkendelse og forståelse af disse væsener, ligger uden for menneskets muligheder, for hvis han kan fjerne sine skyklapper og se videre end til den fysiske materie på denne Jord, vil han blive ført frem til en dybere forståelse af livet på de øvrige planeter.

 

Mange mennesker har været vidne til det fænomen, som man kalder Uidentificerede Flyvende Objekter.  Nogle har endog haft det privilegium at kunne observere en form for liv, som befandt sig inden i disse, men de fleste har tiet om det.  Kun et fåtal har berettet om deres møder med deres brødre fra det ydre rum.  Dette skyldes, at mennesket endnu ikke er rede til at acceptere disse væseners art og formål, på grund af den begrænsning han pålægges af den organiserede religion og videnskab.  Ligesom I ser ned på et barn og for eksempel viger tilbage fra at berøve det dets tro på Julemanden, selv om I er klar over, at det er et bedrag, således ser også Marsboen og Venusboen ned på mennesket og hans forestillinger om livet, og de indser, at han må lære og gøre opdagelser på egen hånd.  Derfor afventer de tålmodige det øjeblik, hvor mennesket vil opdage den usandhed, der ligger i den organiserede religion og videnskab, for så at afvise dem, begynde at åbne sit sind, og søge sandheden om livet i dette Sollegeme andetsteds.

 

At beskytte Jorden


At væsener fra andre planeter overhovedet kommer til denne Jord skyldes ikke blot og bar nysgerrighed eller et ønske om at lette de byrder, som mennesket livet igennem må bære.  De kommer med det ene formål at bevare denne Jord, for mennesket er, med sit intellekt og sin teknologi, men uden den kærlighed som skulle bringe ligevægt, ved at lægge kloden øde.  Mennesket er ved at tilintetgøre både sig selv og sin planet, med de rumsatellitter som skærer i det æteriske net, som omiver Jorden, med de raketter han sender til Månen, som sætter en fin ligevægt overstyr, som han ikke forstår, og på den måde han forurener sine omgivelser og misbruger de øvrige materielle riger.

 

Mennesket ville allerede nu, på grund af de atomsprængninger som har fundet sted over hele Jorden, være forsvundet, hvis ikke hans brødre fra det ydre rum havde hjulpet ham.  De er kommet hertil og har hjulpet mennesket, ikke for at blande sig i hans frie valg, men for at bevare Jorden.  De har holdt den i ligevægt, så mennesket ikke i sin dumhed blandede sig i det endelige store fremstød for udviklingen i hele dette planetsystem. Jeres brødre fra det ydre rum kommer til jer med venskab.  De kommer med forståelse.  Det var deres hensigt at give sig tilkende over hele Jorden, men på grund af menneskets fjendtlige indstilling, har det ikke været muligt.  De har afbrudt frekvenser, som kunne blive farlige for jeres udvikling.  De har ladet stråler regne ned fra deres egne planeter for at opløse eller udbedre visse atmosfæriske tilstande og visse lag, der omgiver Jorden, og som var blevet brudt i stykker.  De har ved mange lejligheder vejledt og våget over dem, som rejste i det ydre rum.

 

Spacecraft 1 images

Rumobjekter  –  UFO´er


Mange af de rumobjekter, som er blevet observeret af mennesker, stammer fra Mars og Venus.  Mars forsyner jeres Jord med en stor del af den elektriske energi.  Væsenerne fra denne planet har i løbet af de sidste få år bortvejret        noget af den radioaktive stråling, som mennesket har været tåbelig nok til at sætter i cirkulation.   Hvis de ikke havde gjort det, ville Jorden være blevet kastet ud af sin bane i rummet.  Da mennesket begyndte at sprænge sine  kerneladninger, udløste han en større mængde energi end der skal til, for at dette planetsystem skal fungere harmonisk.

 

Væsenerne fra Mars satte øjelikkeligt en indretning i gang, som kunne modvirke denne skadelige energi.  Det  var til dette arbejde, man anvendte nogle af de rumfartøjer, mennesker har observeret.  Da mennesket holdt fast ved sin dårskab og bragte større og mere skadevoldende kernevåben til sprængning, begyndte udstrålingen fra disse eksplosioner at påvirke de andre planeter inden for Solsystemet og at forstyrre hele dets mønster.  Så bragte Venusboerne hjælp til Jordens mennesker, og udsendte objekter som skulle modvirke denne endnu større disharmoni.  Det er disse objekter, som mennekser kalder UFO´er.

 

Den større helhed


Jeres brødre i det ydre rum bringer jer hjælp på sand kristen vis.  De bringer virkelig dette offer for jer, uden at angle efter belønning eller tak, men udelukkende for at tjene den større sag, bevarelsen af helheden.  I kan sammenligne det med en sygdom i det menneskelige legeme.  Hvis en del af dette er sygt, samles alle de øvrige legemsdeles anstrengelser om at fjerne sygdommen i den.  Det er den analogi, jeg ville opstille til de væsener, som bebor dette Sollegeme, jeres brødre.  De hjælper jer til gavn for helheden, en filosofi som de fleste mennesker endnu ikke kan fatte.  De har nemlig fulstændigt affundet sig med, og er blevet iklædt skyklapper af deres forestillinger om individets betydning.  Menneskets måde at leve på tillader ham endnu ikke at indse, at formålet med livet på denne Jord er at udvikle sig længere end til individet og erkende den større helhed, og i virkeligheden ofre individet for den større helhed.

 

Disse væsener fra de andre planeter kommer altså ved hjælp  af forskellige transportmidler for at udbedre mangler i Jordens ligevægt.  Med deres større visdom, intellekt og teknologi, reparerer de Jorden dér, hvor mennesket har lagt den øde.  Ligesom englene, som er den Uendelige Ånds budbringere, har de været til stede ved alle de store åndelige begivenheder, og vækkelser på overfladen af denne Jord.  I det historieforløb som I kender, har disse væsener overværet all de store tildragelser, som har ændret historiens gang. Og når I som nu nærmer jer en tid med store omvæltninger, er disse væsener igen til stede, og hjælper deres brødre på Jorden til at forberede sig til det, som skal ske. Det betyder selvfølgelig ikke, at de vil dale ned i deres rumskibe og automatiske hjælpe mannesket til at undgå det, som han selv har fremkaldt.  Det vil sige, at de kun vil hjælpe dem, som udsender tanker, der tiltrækker dem.  Kun de som tænker og handler på rette måde vil overleve den katastrofe, som er forestående.  Gennem jeres individuelle tanker vil de kende jer, og de vil kontakte jer.

 

Erkendelse

 

Det er en naturlig ting, at menneskeheden for størstedelen er optaget af sin fysiske tilværelse, men gradvist begynder hans horisont at udvides.  Han er begyndt at indse, at livet på denne Jord ikke er begrænset til de fem sansers område.  Han er begyndt at indse, at han ikke kan betragte Jorden som et individ, som en enkelt størrelse, og nøjes med at tænke på den og det liv, den bærer.  Han er begyndt at forstå, at Jorden indgår i en større helhed, og at denne større helhed, Sollegemet, selv indgår i en endnu større sammenhæng, for intet af det, som den skabte verden rummer, kan betragtes isoleret.

 

Alle ting er gensidigt afhængige af hinanden: det højere af det lavere, det lavere af det højere.  De både giver til og tager fra hinanden.  Det påhviler mennesket at nå til erkendelse af sit virkelige selv og at anvende den dåbsgave han har fået af sin Skaber: at blive en gud.  I er alle på vej til at blive guder.  I den sidste ende kan jeres formåen blive lig jeres Skabers.  I kan alle udføre det, som er blevet vist jer.  I kan alle følge samme vej som de store Mestre, der er blevet sendt ned til jer fra højere livsplaner for at vise jer, hvad der er muligt.  Nazaræeren har vist mennesket, hvad der er muligt.

 

Den Nye Tidsalder

 

Den udviklingscyklus, som Jorden har gennemløbet de sidste to tusinde år, har ikke været let, men det ligger i de planetindflydelser, som har haft indflydelse på den.  I går nu ind i en ny periode, en tid med hastige forandringer.  Inden for de næste ti år vil der foregå en udvikling, som vil hæve mennesket fra Fiskenens Tidsalder til Vandmandens Tidsalder, en tid hvor mennesket vil erkende sit virkelige selv, hvor han vil erkende, ikke blot det liv der findes uden for hans fem sansers område, men også livet på højere eksistensplaner. Han vil nå til erkendese af sin Skabers virkelige væsen, Ham/Hende til hvem han nu vier en tom persondyrkelse.  Han vil opdage, at de væsener som bestadig er hos ham, som vejleder og hjælper ham, som formgiver og støber hans jordiske tilværelse, bestandig har udfyldt deres andel i den større heldhed, ligesom han selv igen har gjort sit for de millioner af væsener, som bor i hans indre, for han er også selv en gud.

 

Som mennesket bor i sin Gud, således er der også væsener, som bor i mennesket, og for hvem mennesket fremtræder som en gud.  Mennesket har ansvaret for dem, lige som han selv skal stå til ansvar overfor sin Skaber i det høje. Til slut vil jeg bede jer om at kaste jeres bevidsthed ligeså meget indad som udad, at komme til erkendelse, ikke blot af jeres brødre fra de andre planeter, men også af de millioner af væsener i jeres indre, som bor i jeres legeme, som lever et liv som jeres, blot på lavere bevidsthedsplaner, og for hvem I i sandhed er en gud.

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.